Forslag til endringer i forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2012

Vår ref.: 201103811-/PGUFJS

Likelydende i følge høringsliste

 

Deres ref                            Vår ref                                         Dato
                                         201103811-/PGUFJS                      30.11.2011


Høring - forslag til endringer i forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter

To nye direktiver om tekstiler medfører at forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger og forskrift om fibermerking av tekstilprodukter må endres. Forskriftene er gitt med hjemmel i lov om merking av forbruksvarer m.v. § 5, og §§ 3 og 3a.

1. Analysemetoder for binære tekstilfiberblandinger
Ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet skal det benyttes fastsatte testmetoder, jf. vedlegg I og II i forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. Testmetodene bygger på EU-direktiv 96/73/EF med senere endringer. EU-kommisjonen har i direktiv 2011/74/EU foretatt endringer i bilag II til direktivet fra 1996.

Dette medfører at det må foretas endringer i vedlegg II til forskriften av 23. september 1996. Endringene består i hovedsak i at polypropylen/polyamid bikomponent føyes til de relevante testmetodene samt at noen testmetoder får nye navn. Det vises til vedlagte dokument hvor endringene fremgår i detalj.

2. Fibermerking (tekstilnavn)
Produkter som omfattes av forskrift 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter skal være forsynt med opplysninger om fiberinnhold. Forskriften bygger på EU-direktiv (2008/121/EF).

Kommisjonen har i et nytt direktiv føyd til fiberen polypropylen/polyamid bikomponent til listen over fibre, en definisjon av denne fibertypen samt fuktighetsfaktoren til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt, jf. direktiv 2011/73/EU. Polypropylen/polyamid bikomponent må også føyes til i forskriften om fibermerking av tekstilprodukter.

Utkast til endringer i forskriftens vedlegg A og vedlegg D følger vedlagt.

Forskriften om fibermerking med vedlegg finnes på http://www.lovdata.no/for/sf/bl/xl-19981203-1290.html

Høringssaken finnes også på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmeside på regjeringen.no .

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ber om høringsinstansenes syn innen 10. februar 2012.

Med hilsen
Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                     Hilde Merethe Berg

Vedlegg: 6
- 1) Høringsliste
- 2) Kommisjonsdirektiv 2011/73/EU av 29. juli 2011 som endrer bilag I og V i direktiv 2008/121/EF om tekstilnavn
- 3) Kommisjonsdirektiv 2011/74/EU av 29. juli 2011 som endrer bilag II i direktiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger
- 4) Utkast til forskrift om endringer i om fibermerking – endringer i vedlegg A og vedlegg D
- 5) Utkast til forskrift om endringer om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger – endringer i vedlegg II
- 6) Forskrift om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger med vedlegg

Høringsliste

Justis- og politidepartementet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
NHO
Hovedorganisasjonen Virke
Statens institutt for forbruksforskning

Til toppen