Forslag til endringer i lov 19. juni 1986 nr 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) og forskrift 12. desember 1986 nr 2187 til mesterbrevloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Vår ref.: 200801507

Vi viser til vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i lov 19. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) og i forskrift 12. desember 1986 nr 2187 til mesterbrevloven.

I mesterbrevloven § 1 foreslås det innført en hjemmel for Mesterbrevnemnda til å ilegge en administrativ sanksjon i form av overtredelsesgebyr ved misbruk av mestertittel og mestermerket. Dette er en teknisk endring som innebærer et mer moderne sanksjonsmiddel enn den eksiterende, som er anmeldelse og eventuell bøtestraff.

Det foreslås videre endringer i forskriften 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven. Endringsforslaget innebærer at det i forskriften tas inn 3 nye paragrafer med bestemmelser om gebyrstørrelse og bestemmelser om saksbehandling og klage.

For øvrig vises det til høringsnotatet.

Vi legger til grunn at høringsinstansene selv informerer eller videresender notatet til relevante underliggende organer og etater. Høringsnotatet kan også hentes fra Nærings- og handelsdepartementet sine nettsider på www.nhd.no.

Frist for uttalelser til høringsnotatet er 1. oktober 2008.

Høringsuttalelser bes fortrinnsvis sendt på e-post til postmottak@nhd.dep.no. Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringsnotatet kan rettes til seniorrådgiver
Geir Bj. Sætre (tlf. 22 24 66 84).

Med hilsen
Tom Hugo-Sørensen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Geir Bj. Sætre
                                                                                          seniorrådgiver

  

 Høringsnotat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departementene

Forbrukerombudet

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Mesterbrevnemnda

Næringslivets Hovedorganisasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Den Norske Advokatforening

Statens Bygningstekniske etat

Samarbeidsrådet for yrkesutdanning

Folkeuniversitetet

Baker- og konditorbransjens Landsforening

Byggenæringens Landsforening

Byggmesterforsikring

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Foreningen Norske Låsesmeder

Kjøttindustriens Fellesforening

Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Landsforening

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

Boligsprodusentenes Forening

Byggmesterforbundet

Børsemakernes Landsforbund

Foreningen av Norske Orgelbyggere

Glassbransjeforbundet

Korrosjon-, Isolasjon og Stillasbedriftenes Forening

Landsforbundet for strikkere

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Fotografforbund

Norges Gullsmedforbund

Norges Kjole- og Draktsyerforbund

Norges Urmakerforbund

Norsk Blomsterhandlerforbund

Norsk Industri

Norsk Renseri- og Vaskeriforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Frisørmesterforbund

Norges Husflidslag

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Anleggsgartnermesterlag

Norsk Gravørmester Forening

Norsk Bunadhåndverkere

Norske Håndvevere

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Pelsvarehandlernes Landsforening

Takentreprenørenes Forening

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Norske Murmestres Landsforening

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

Oljeindustriens Landsforening

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Trelastindustrien

Visuell Kommunikasjon - VISKOM

Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader
Samferdselsdepartementet - ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet - ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader
Norske rørleggerbedrifters landsforening - merknader (pdf-fil)
Fiskeri- og kystdepartementet - ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet - ingen merknader
Kulde- og varmepumpeservice (KELF) - ingen merknader
Miljøverndepartementet - ingen merknader
Forsvarsdepartementet - ingen merknader
Faglig råd for restaurant- og matfag - ingen merknader
NHO-arbeidsliv - merknader (pdf-fil)
Næringslivets Hovedorganisasjon - merknader (pdf-fil)
NHO-Reiseliv - merknader (pdf-fil)
Finansdepartementet - merknader (pdf-fil)
Statens bygnignstekniske etat - ingen merknader
Mesterbrevnemnda - merknader (pdf-fil)
Faglig råd for medier og kommunikasjon (FRMK) - merknader (pdf-fil)
NHO-Håndverk - merknader (pdf-fil)
Utdanningsdirektoratet - merknader (pdf-fil)
Landsorganisasjonen i Norge - merknader (pdf-fil)
Justisdepartementet - merknader (pdf-fil)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet - ingen merknader
Utenriksdepartementet - ingen merknader
Den Norske Advokatforening - merknader (pdf-fil)
Norges Kjole- og Draktsyerforbund - merknader (pdf-fil)Til toppen