Forslag til endringer i petroleumsforskriften, herunder forslag til endringer i arealavgiften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Det foreslås endringer i arealavgiften som vil innebære at det ikke betales avgift for arealer med produksjon og aktiv letevirksomhet. Arealer der det ikke er tilfredsstillende aktivitet vil få høyere avgift. Formålet med endringene i arealavgiften er å bidra til rask og effektiv utforskning av norsk kontinentalsokkel. I konsesjonsbelagt areal er målsetningen at det skal være aktivitet i form av produksjon eller leting. Hvis det ikke er tilstrekkelig aktivitet i utvinningstillatelsene bør arealet selges eller leveres tilbake til staten, slik at andre kan få muligheten til å arbeide med det samme arealet med andre ideer. På den måten sikrer vi at ressursene på sokkelen blir påvist og utnyttet på en effektiv måte.

EUs direktiv 2001/42/EC om miljøvurdering av visse planer og programmer (plandirektivet) er innlemmet i EØS-avtalen. Plandirektivet fastsetter regler om konsekvensutredning og høring av planer og programmer og vil få anvendelse i forbindelse med åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet i medhold av petroleumsloven § 3-1. Det foreslås endringer i petroleumsforskriften som følge av direktivet.

Departementet foreslår også flere andre endringer, bl.a. i dagens ordningen med godkjennelse av gassalgskontrakter, oppdatering av KU-bestemmelsene i forbindelse med plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD), forslag til en ny bestemmelse som innfører krav om samtykke til visse aktiviteter, det foreslås en ny bestemmelse som skal regulere anvendelse av forvaltningsloven for Gasscos virksomhet og det foreslås en ny bestemmelse om varsling av uønskede hendelser.

Høringsfristen er satt til 24. oktober 2005

Høringsbrev og adresselister (pdf format)

Høringsnotat og utkast til endringsforskrift

Pressemelding 23. august 2005