Forslag til endringer i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for bruk av Gjøa gassrørledning

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.05.2010

Vår ref.: 10/00637-1

Vedlagt oversendes utkast til endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (tarifforskriften). I forskriften foreslås det inntatt nye bestemmelser for fastsettelse av tariffer for bruk av Gjøa gassrørledning.

Transportsystemet for naturgass skal bidra til god ressursforvaltning. Det må legge til rette for best mulig utvinning av naturgassressursene gjennom sikker og effektiv levering av naturgass fra norsk sokkel til lavest mulig kostnad. Samtidig må industrien ha insentiver til å foreta riktige ytterligere investeringer i transportsystemet.

Gasstransportsystemet må virke nøytralt i forhold til aktører som har behov for å transportere naturgass. Naturgassforetak og kvalifiserte kunder skal ha rett til adgang på ikke-diskriminerende, objektive og transparente vilkår.

Kapittel 9 i petroleumsforskriften fastslår hovedprinsippene for adgangsregimet. Prinsipper for rett til bruk gjelder for alle oppstrøms gassrørledningsnett og anlegg for behandling av naturgass på norsk sokkel samt ilandføringsterminalene. Tariffer er fastsatt i tarifforskriften. De fastsatte tariffene gir eierne en rimelig avkastning samtidig som de forhindrer at det tas ut merprofitt i rørledninger og behandlingsanlegg.

Avkastningen i gasstransportanlegg reguleres av myndighetene. Tariffer i nyere rørledninger er fastsatt slik at eierne kan forvente en realavkastning på om lag 7 prosent før skatt på totalkapitalen, med mulighet for mindre tilleggsinntekter for å stimulere til økt utnyttelse og kostnadseffektiv drift.

Vedlagte forslag til endring av tarifforskriften vil på denne bakgrunn fastsette en tariff for bruk av Gjøa gassrørledning. Forslag til endringer består i at det i virkeområdet introduseres et nytt Område I og at det fastsettes en tariff for bruk av dette. Dette innebærer videre at Område I inkluderes i en rekke eksisterende bestemmelser i forskriften. Forslag til endringer av forskriften fremgår i vedlagte utkast med uthevet, kursiv tekst.

Det tas sikte på at endringen skal tre i kraft 1. juni slik at dette skjer før rørledningen tas i bruk.

Utkastet til endring av forskriften kan også finnes på Olje- og energidepartementets hjemmesider: www.regjeringen.no/oed.

Høringsfrist
Eventuelle merknader må være Olje- og energidepartementet i hende innen utgangen av 21. mai 2010. Behovet for at endringen skal tre i kraft 1. juni, sammenholdt med sakens karakter og omfang, gjør at departementet legger til grunn at dette er tilstrekkelig høringsfrist i dette tilfellet. Det forutsettes at de øvrige departementer innhenter eventuelle merknader fra sine underliggende etater m.v.

Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Justis- og politidepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

AS Norske Shell;Postboks 40;4098 TANANGER;
Bayerngas Norge AS;Lilleakerveien 4;0283 OSLO;
BG Norge AS;Postboks 780, Sentrum;4004 STAVANGER;
BP Norge AS;Postboks 197 Forus;4065 STAVANGER;
Bridge Energy AS;Postboks 279;1379 NESBRU;
Centrica Resources Norge AS;Postboks 520;4003 STAVANGER;
Chevron Norge AS;Postboks 97 Skøyen;0212 OSLO;
Concedo ASA;Torvveien 1;1383 ASKER;
ConocoPhillips Skandinavia AS;Postboks 3;4064 STAVANGER;
Dana Petroleum Norway AS;Postboks 128;1325 LYSAKER;
Det norske oljeselskap ASA;Nedre Bakklandet 58 c;7014 TRONDHEIM;
Discover Petroleum AS;Postboks 690;9257 TROMSØ;
Dong E&P Norge AS;Postboks 450 Sentrum;4002 STAVANGER;
E.ON Ruhrgas Norge AS;PO Box 640;4003 STAVANGER;
Edison International SpA Norway Branch;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Eni Norge AS;Postboks 101 Forus;4064 STAVANGER;
ENOI S.P.A; Corso Europa 2; 20122 MILANO; ITALIA
Excel Expro Norge AS;Postboks 1584;4093 STAVANGER;
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS;Postboks 60 Forus;4064 STAVANGER;
Faroe Petroleum Norge AS; Postboks 309, Sentrum;4002 STAVANGER;
Gazprom Marketing & Trading LTD; Gazprom House;60 Marina Place Hampton Wick;Surrey KT1 4BH; UK
GDF SUEZ E&P Norge AS;Postboks 242;4066 STAVANGER;
Hess Norge AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Idemitsu Petroleum Norge AS;Postboks 215 Skøyen;0213 OSLO;
Lotos Exploration & Production Norge AS;Vassbotnen 1;4313 SANDNES;
Lundin Norway AS;Strandvn. 50D;1366 Lysaker;
Maersk Oil Norway AS;Postboks 8014;4068 STAVANGER;
Marathon Petroleum Norge AS;Postboks 480 Sentrum;4002 STAVANGER;
Nexen Exploration Norge AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Norske AEDC AS;Postboks 207;4001 STAVANGER;
North Energy ASA;Postboks 1243;9504 ALTA;
Norwegian Energy Company AS - Noreco;Postboks 550;4003 STAVANGER;
OMV (Norge) AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Petoro AS;Postboks 300 Sentrum;4002 STAVANGER;
Petro-Canada Norge AS;Løkkeveiein 103;4007 STAVANGER;
PGNiG Norway AS;Postboks 344;4067 Stavanger;
Premier Oil Norge AS;Postboks 800, Sentrum;4004 STAVANGER;
Repsol Exploration Norge AS;Stortingsgata 8;0161 Oslo
Rocksource ASA;Postboks 994 Sentrum Olav Kyrresgt. 22;5808 BERGEN;
RWE Dea Norge AS;Postboks 243 Skøyen;0213 OSLO;
Sagex Petroleum ASA;Tordenskiolds gate 12;0160 OSLO;
Skagen 44 AS;Postboks 332;4002 STAVANGER;
Skeie Energy AS;Luramyrveien 29;4313 Sandnes;
Spring Energy Norway AS;Tordenskiolds gate 6B;0160 OSLO;
Statkraft;Postboks 200 Lilleaker;0216 OSLO
Statoil ASA;Forusbeen 50;4035 STAVANGER;
Svenska Petroleum Exploration AS;Postboks 153;0216 OSLO;
Talisman Energy Norge AS;Postboks 649 Sentrum;4003 STAVANGER;
Total E&P Norge AS;Postboks 168 Sentrum;4001 STAVANGER;
Vitol S.A; 28 Boulevard du Pont-d`Arve;1205 Genève; Switzerland
VNG Norge AS;Postboks 720;4003 STAVANGER;
Wintershall Norge AS;H. Heyerdahlsgate 1;0160 Oslo;

Industri Energi;Youngsgt. 11;0181 OSLO
OLF; Postboks 8065;4068 Stavanger

Oljedirektoratet;Postboks 600 Sentrum;4003 Stavanger
Gassco AS;Postboks 93;5501 Haugesund

Til toppen