Høring - forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter (tilbakebetalingsforskriften) fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt en endringsforskrift til tilbakebetalingsforskriften for 2014 på alminnelig høring. Bakgrunnen for dette er den forestående innføringen av en ny låneforvaltningsmodul i Lånekassen. Denne vil innføres medio 2014, og er en del av moderniseringen av Lånekassens IT-system.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Vår ref.: 13/4537


Høring – forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningsslån og tap av rettigheter 2014

 

Kunnskapsdepartementet sender herved endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 på høring.

Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift og behandler de endringer som foreslås i forbindelse med innføringen av en ny låneforvaltningsmodul (HL3), som ledd i moderniseringen av Lånekassens IT-system. Gjeldende forskrift for 2013 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no

Endringsforslagene er understreket i teksten. Forslagene innebærer dels administrative endringer for kundene, og i noen tilfeller økonomiske konsekvenser. I tillegg foreslås det å fjerne enkelte særregler om betalingsutsettelser. Innføringen av den nye låneforvaltningsmodulen vil gjøre det mulig for kundene å få et mer fleksibelt system for tilbakebetaling av utdanningslån.

Det er ikke satt noen eksakt dato for innføringen av den nye låneforvaltningsmodulen. Ikraftredelse av endringsforskriften er derfor ikke bestemt, men den vil bli gjeldende fra det tidsunktet den nye låneforvaltningsmodulen settes i produksjon. Dette skal etter planen skje medio 2014. Endringene som foreslås her vil dermed føre til endringer i den da gjeldende forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014. Hovedendringene er:

  • Innføring av månedlige forfall (§§ 2-1, 6-1 og 15-1)
  • Innføring av forsinkelsesrente (§§ 2-1, 7-1 og 25-1)
  • Innføring av daglig renteberegning (§§ 1-1, 2-1 femte ledd og 25-1)
  • Endring av varslingsgebyr og innføring av avtalegiro (§ 6-3)
  • Innføring av kapitalisering etter hvert forfall (§§ 2-5 og 25-2)
  • Endringer i nedbetalingsplan og betalingsutsettelse (§§ 2-1, 3-1, 6-1, 7-1, 14-1, 14-2, 14-3 og 25-1)

Se høringsnotatet for omtale av endringer.


Høringsfristen settes til 14. januar 2014. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.

 

Med hilsen    
     
Lars Petter Flåtten (e.f.)    
avdelingsdirektør                                             Ingebrigt T. Holmen
    seniorrådgiver

Departementene
Folkehøgskolerådet
Forbundet Steinerskolene i NorgeNorske Fag- og Friskolers Landsforbund
Kristne Friskolers ForbundForum for Fagskoler
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Kommunenes sentralforbund (KS)
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Unio
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Unge funksjonshemmede
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
JURK
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

NAV
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
Rådet for offentlige fagskoler (RFF)
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)