Forslag til forskrift om uavhengighet for samarbeidende foretak etter revisorloven § 4-7 tredje ledd

Høringsfrist: 8.oktober 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Vår ref

Dato

02/2685 FM JOE

09.07.2002

Vedlagt følger kopi av Kredittilsynets høringsnotat om forskrift om uavhengighet for samarbeidende foretak etter revisorloven § 4-7 tredje ledd.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen mandag 8. oktober 2002. Det bes om at uttalelser på mer enn én side også oversendes i elektronisk form (arkiv.postmottak@finans.dep.no).

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Jorunn B. Øystese
rådgiver

Vedlegg