Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til krav til taksametre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2009

Vår ref.: 200602696-53

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til måletekniske krav til taksametre. Hørings­notatet er utarbeidet av Justervesenet på oppdrag av Nærings- og handelsdeparte­mentet og inneholder følgende forskriftsforslag:

  • Forslag til forskrift om endring i forskrift 20. desember nr. 1721 om målenheter og måling, som fastsettes av Nærings- og handelsdepartementet.
  • Forslag til forskrift om krav til taksametre med tilleggsinnretninger (ny instrumentspesifikk forskrift), som fastsettes av Justervesenet.

Det foreslås at kravene til taksametre skal gjelde både ved salg og under bruk, og at det skal være en årlig, periodisk kontroll med disse. Hjemmel for forslagene er lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å overholde reglene i direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter (MID). Det er likevel tillatt å innføre visse nasjonale tillegg og presiseringer.

Høringsnotatet er også tilgjengelig på www.regjeringen.no/nhd, under ”høringer”.

Vi ber om eventuelle merknader innen 5. juni 2009, gjerne til [email protected]

 

Med hilsen

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)

avdelingsdirektør                                                            Liv Westrheim

                                                                                          rådgiver

Statsministerens kontor

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjons-departementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet)

NELFO

NITO

Norges Taxiforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Industri

Næringslivets Hovedorganisasjon

Skatt øst Oslo (Oslo likningskontor)

Politidirektoratet

Senter for statlig økonomistyring

Skattedirektoratet (Skatteetaten)

Sosial- og helsedirektoratet

Språkrådet

Standard Norge

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Tekna

Teknologibedriftenes Landsforening

Toll- og avgiftsdirektoratet

Ullevål Universitetssykehus HF

Autodata AS

CenCom AS

Finn Frogne AS

Halda AB

ITF AS

Oslo Taxi AS

Point Transaction Systems AS

Samport payment services

Transport Data Systems

Ring Taxi AS

Norgestaxi Oslo AS

Deloitte AS

Til toppen