Forslag til ny forskrift om obduksjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/02891

04.08.03

Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon

Departementet sender med dette ut eit høyringsnotat om forslag til ny forskrift om obduksjon m.m. Forslaget har heimel i transplantasjonslova § 7 sjuande ledd og § 13. Den nye forskrifta vil erstatte gjeldande forskrift 18.03.1988 nr. 230 om obduksjon m.m.

Vidare blir det i høyringsnotatet gjort framlegg om ein mindre endring i forskrift 10.06.1977 nr. 2 om dødsdefinisjon.

Helsedepartementet ber om merknader til høyringsnotatet seinast innan 04.11.2003.

Høyringslista følgjer vedlagt. Vi ber om at dei einskilde etatar og organisasjonar på høyringslista i påkravd omfang sender vidare høyringssaka til underliggjande etatar og medlemsorganisasjonar. Høyringsbrevet med vedlegg finst også på Internett: www.dep.no/hd/norsk/publ/hoeringsnotater.

Med helsing

Roger Østbøl e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Anne Sofie von Düring
rådgjevar

Akademikerne

Ambulansetjenesten KFO

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidsgiverforeningen for private virksomheter i Offentlig Sektor

Barneombudet

Bioteknologinemda

Datatilsynet

Den nasjonale forretningsetiske komité

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske kirke

Den Norske Kreftforening

Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Det norske Diakonforbund

Fagrådet for psykiatri, c/o Statens helsetilsyn

FarmasiForbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Flerfaglig FellesOrganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HS

Helsetjenestenes Lederforbund

Helsetilsynet i fylkene

Human.etisk forbund

Institutt for menneskerettigheter

Kliniske Ernæringsfysiologers forening

Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)

Kommunenes Sentralforbund

Kreftregisteret

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets psykiatriske institusjoner

Landets regionale helseforetak

Landets sykehus

Landets universiteter

Landsforeningen Mitt Livstestamente

Landsorganisasjonen

Likestillingsombudet

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Mental Helse Norge

Menneskeverd

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges Ambulanseforbund

Norges Apotekerforening

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske forening

Norges Fibromyalgiforbund

Norges Forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Optikerforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors Landsforening

Norges Tannteknikerforbund

Norilco

Norsk Audiografforbund

Norsk Bioingeniørforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

Norsk forening for ernæring og dietikk

Norsk forening for klassisk akupunktur

Norsk forening for kriminalreform

Norsk forening for soneterapeuter

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og Sosialforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Homeøpatisk pasientforening

Norsk Immunsviktforening

Norsk institutt for sykehusforskning

Norsk Kiroprakterforening

Norsk Kommuneforbund

Norsk pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Psykiatrisk forening

Norsk psykoanalytisk forening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Omsorgsrådet

Private helseinstitusjoners landsforbund

Psykologrådet

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rikstrygdeverket

Riksrevisjonen

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Samfunnsviternes Fagforening

Senter for medisinsk etikk

Senter for samfunnsforskning (SEFOS)

SINTEF Unimed

Sosial- og helsedirektoratet

Sosialtjenestemennenes Landsforbund

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelkontroll

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens strålevern

Statens Råd for funksjonshemmede

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk opplysningsfond

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støtteforeningen for kreftsyke barn

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Yngre legers forening