Forslag til revidering av forskrift fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe

Høringsbrev

Høringsinstansene

ifølge vedlagte liste

Forslag til revidering av forskrift fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe

Miljøverndepartementet sender med dette ut forslag til revidering av forskrift fastsatt ved kgl. res. av 9. juli 1993 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe på høring.

Formålet med revideringen er bl.a. å sikre en differensiert og fleksibel forvaltning av de store rovdyrene, hvor også hensynet til jordbruk og tamreindrift ivaretas. Departementets forslag gir bedre mulighet til kontroll med voksende rovviltbestander gjennom felling av rovvilt som gjør skade på bufe og tamrein.

Departementet vil be om at kommunene avgir sine høringsuttalelser til fylkesmennene innen mandag 10. april 2000. Fylkesmennene oppsummerer kommunenes høringsuttalelser og oversender disse til Miljøverndepartementet, sammen med egne uttalelser innen tirsdag 2. mai 2000. For øvrige høringsinstanser er fristentirsdag 2. mai 2000.

Miljøverndepartementet ber om at fylkesmennene og øvrige høringsinstanser sender kopi av uttalelsene til Direktoratet for naturforvaltning.

Med hilsen

Torkel Ramberg e.f.

Ekspedisjonssjef

Pål Vidar Sollie