Høring - Forslag om endring i forskrift om regulering av eksport av fisk og fiskevarer og forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2016

Vår ref.: 16/5229

Forslag om endring i forskrift om regulering av eksport av fisk og fiskevarer og forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport - høring

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endring i markedsavgiften som finansierer Norges sjømatråd AS på høring. Hovedelementet i endringsforslaget er en reduksjon i markedsavgiften for enkelte arter.

Høringsfristen er satt til 17. november 2016. Les også svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2514742
Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Astrid Holtan (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                              Martine Werring-Westly
                                                              rådgiver

Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet
Sametinget
Regelrådet

Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Landsorganisasjonen Norge
Mattilsynet
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges sjømatråd AS
Norsk Industri
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske sjømatbedrifters landsforening
Rogaland Fiskesalgslag
Sjømat Norge
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Tolldirektoratet
Vest-Norges Fiskesalslag