Høring - Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2009

Vår ref.:

Saksnr 200801189                                                     18. desember 2008

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet på høring.

Rammer og prosess for lovutredningsarbeidet er omtalt i Ot.prp. nr 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv.(gjennomføring av forvaltningsreformen). Representanter for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene/ helsetilsynet i fylkene, kommunesektoren ved KS, Kommunal- og regionaldepartementet, og den statlige sentrale helseforvaltningen har deltatt i lovutredningsarbeidet under ledelse av Helse- og omsorgsdepartementet. Det tas sikte å legge fram et lovforslag våren 2009.

Nærmere om lovforslaget
Fylkeskommunene får et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. Videre innebærer lovforslaget en tydeliggjøring av fylkeskommunenes ansvar for å ivareta folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging, og ansvar for at folkehelse inngår som en del av arbeidet med regional utvikling.

En lovfesting av fylkeskommunenes ansvar innebærer ikke avgrensning av eller endring i det ansvaret kommunene, fylkesmannen og sentrale myndigheter har i dag på folkehelseområdet.

Det legges i utgangspunktet ikke opp til at fylkeskommunene skal pålegges nye oppgaver som følge av lovforslaget. § 3 i lovforslaget tydeliggjør folkehelsehensyn på ansvarsområder fylkeskommunen i dag har etter gjeldende lovgivning, herunder ny plandel i plan- og bygningsloven. Videre medfører lovforslaget, jf § 3, 2.ledd, at pådriver- og samordningsfunksjonen gjennom folkehelsepartnerskapene går over fra en frivillig til en ordinær oppgave for fylkeskommunene. Helse- og omsorgsdepartementet ber særlig kommunesektoren om synspunkt på de økonomiske vurderinger som ligger i forslaget.

Bakgrunn
I arbeidet med forvaltningsreformen er det foreslått å gjøre fylkeskommunenes folkehelsearbeid til en ordinær oppgave, jf. flertallsmerknader fra kommunal- og forvaltningskomiteen i Innst. S. nr. 166 (2006-2007). Komitéflertallet ba om at det ble utredet å la folkehelsearbeidet gå over fra en frivillig til en ordinær oppgave for det regionale folkevalgte nivået. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat om forvaltningsreformen, vinteren 2008, foreslått lovforankring av fylkeskommunenes oppgaver i det sektorovergripende folkehelsearbeidet. Høringen ga entydig støtte til formalisering av folkehelsearbeid som ordinær oppgave for fylkeskommunene. Det var samtidig innvendinger mot å overføre oppgaver og ressurser fra fylkesmannsembetene til fylkeskommunene på folkehelsefeltet.

Nærmere om høringen
Høringsnotat med lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på høringslisten.

Det bes om at høringsuttalelser sendes til: Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO. Frist for høringsuttalelser er 27. februar 2009.

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Arne Marius Fosse, tlf. 22 24 87 60, eller til seniorrådgiver Vigdis Rønning, tlf. 22 24 86 78 eller e-post vr@hod.dep.no.

Med vennlig hilsen

Elin Anglevik                                                    Vigdis Rønning
avdelingsdirektør                                              seniorrådgiver 

Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets universiteter og høgskoler
Sametinget
Helsedirektoratet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
Akademikerne
Datatilsynet
De regionale helseforetakene
Den norske legeforening
Den norske Turistforening
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forum for kommunale planleggere
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helsetilsynet i fylkene
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Landslaget for fysisk fostring i skolen (LFF)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
Norges Astma og allergiforbund (NAAF)
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Forskningsråd
Norges handicapforbund
Norges idrettsforbund, Olympiske og Paralympiske komité
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Røde Kors
Norges Velforbund
Norsk forening for Folkehelse (Folkehelseforeningen)
Norsk forening mot Støy
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Vann
Norske Sivilingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
SINTEF
Sivilombudsmannen
Skiforeningen
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Syklistenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Riksadvokaten (08.01.09) - ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (14.01.09) - ingen merknader
Spydeberg kommune (21.01.09)
Næringslivets hovedorganisasjon (27.01.09) - ingen merknader
Norges Forskningsråd (26.01.09)
Fylkesmannen i Hedmark (30.01.09)
Statens strålevern (02.02.09)
Samferdselsdepartementet (02.02.09) - ingen merknader
Larvik kommune (09.02.09)
Stryn kommune (12.02.09)
Datatilsynet (09.02.09)
Våler kommune (16.02.09)
Buskerud fylkeskommune (16.02.09)
Oslo kommune (18.02.09)
Førde kommune (28.01.09)
Trøgstad kommune (17.02.09)
Statens helsetilsyn (18.02.09)
Eidsberg kommune (18.02.09)
Nærings- og handelsdepartementet (19.02.09) - ingen merknader
Høyanger kommune (19.02.09)
Jølster kommune (17.02.09)
Friluftsrådenes Landsforbund (20.02.09)
Longyearbyen lokalstyre (13.02.09)
Sysselmannen på Svalbard (17.02.09)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (23.02.09)
Vestvågøy kommune (25.02.09)
Fylkesmannen i Oppland (23.02.09)
Trondheim kommune (16.02.09)
Vestre Toten kommune (24.02.09)
Utenriksdepartementet (25.02.09) - ingen merknader
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (23.02.09)
Barne- og likestillingsdepartementet (25.02.09)
Rogaland fylkeskommune (17.02.09)
Finnmark fylkeskommune (23.02.09)
Oppland fylkeskommune (19.02.09)
Aurland kommune (24.02.09)
Vest-Agder fylkeskommune, vedlegg (25.02.09)
Rana kommune (23.02.09)
Troms fylkeskommune (20.02.09)
Statistisk Sentralbyrå (18.02.09)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (23.02.09)
Statens seniorråd (26.02.09)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (26.02.09)
Nasjonalt råd for tobakksforebygging (24.02.09)
Volda kommune (24.02.09)
Nord-Trøndelag fylkeskommune (23.02.09)
Vestfold fylkeskommune (26.02.09)
Marker kommune (26.02.09)
Justis- og politidepartementet (27.02.09)
Porsgrunn kommune (27.02.09)
Akershus fylkeskommune (27.02.09)
Akershus universitetssykehus (27.02.09)
Halden kommune (27.02.09)
Andebu kommune (25.02.09)
Kultur- og kirkedepartementet (26.02.09)
Møre og Romsdal fylkeskommune (27.02.09)
Fylkesmannen i Rogaland (27.02.09)
Hordaland fylkeskommune (27.02.09)
Nordland fylkeskommune (27.02.09)
Kreftforeningen (27.02.09)
Folldal kommune (27.02.09)
Sarpsborg kommune (26.02.09)
Norsk forening mot støy (27.02.09)
Østfold fylkeskommune, vedlegg (26.02.09)
Østfoldhelsa
Aust-Agder fylkeskommune (26.02.09)
Fauske kommune (26.02.09)
Midt Telemarkrådet (02.03.09)
Høgskolen i Telemark (02.03.09)
Barne- og likestillingsombudet (25.02.09)
Fylkesmennenes Arbeidsutvalg (27.02.9)
Sogn og Fjordane fylkeskommune vedlegg (27.02.09)
Re kommune (26.02.09)
Fagforbundet (28.02.09)
Miljøverndepartementet (27.02.09) - ingen merknader
Bamble kommune (25.02.09)
Fylkesmannen i Finnmark (24.02.09)
Den norske legeforening (05.03.09)
Stavanger kommune (05.03.09)
Hedmark fylkeskommune (02.03.09)
Oppland fylkeskommune (06.03.09)
Helsedirektoratet (26.02.09)
Akershus fylkeskommune (27.02.09)
Lebesby kommune (11.03.09) 

Til toppen