Forventningsbrev for 2003

Oversikt over nye og endrede statlige styringssignaler rettet mot kommunene, basert på vedtak i 2001.

Fylkesmennene


Deres ref

Vår ref

Dato

02/1084

26.03.2002

Forventningsbrev for 2003

Vedlagt følger en oversikt over nye og endrede statlige styringssignaler rettet mot kommunene, basert på vedtak i 2001.

Oversikten er ment som et bidrag til det generelle samordningsarbeidet i fylkesmannsembetene, uavhengig av om forventningsbrevmetoden brukes eller ikke. Vi viser i den sammenheng til veileder og tidligere oversikter over statlige styringssignaler som er sendt fra KRD. I tillegg til de sakene som er nevnt i oversikten som følger vedlagt, vil vi gjøre oppmerksom på at departementenes budsjettproposisjoner, St.prp. nr. 1 (2001-2002), er sentrale styringsdokumenter.

Vi vil som tidligere år understreke at bruk av forventningsbrev ikke er den eneste måten å bedre samordningen mellom stat og kommunesektor. Det står embetene fritt om de vil benytte forventningsbrevmetoden, eller om de velger andre virkemidler for samordning av statlige styringssignaler overfor kommunesektoren.

Vi forventer at oversikten fordeles internt til andre statlige regionale forvaltningsorganer med styringsoppgaver i forhold til kommunene, dette gjelder spesielt statens utdanningskontor og fylkeslegen. Den kan også distribueres til KS-kretsen i fylket. Oversikten vil også bli gjort tilgjengelig på ODIN: www.odin.dep.no/krd.

Ytterligere informasjon av betydning for kommunenes plan- og budsjettarbeid for 2003 vil bli gitt i kommuneproposisjonen for 2003, som legges fram 15. mai.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Anne Nafstad Lyftingsmo
avdelingsdirektør


Vedlegg

Kopi med vedlegg:
Kommunenes Sentralforbund
Departementene