Fra bruk til gjenbruk

En arbeidsgruppe har utredet prinsipper for tilgang til og prising av offentlige informasjon for kommersiell utnyttelse, og sett på hvordan EU-direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon kan implementeres i norsk rett.

Fra bruk til gjenbruk

Tilrådninger fra interdepartemental arbeidsgruppe

Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag

Overlevert Arbeids- og administrasjonsdepartementet 30.08.2004

I EU-direktiv om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon (direktiv 2003/98/EF), som ble vedtatt 17. november 2003, fremheves det at god tilgang på offentlige data er viktig for å skape verdiøkende tjenester, og dermed for å fremme informasjonssamfunnet. EU ønsker å harmonisere praksis blant EU-landene for tilgang til offentlige data.

Den 19. juni 2003 besluttet regjeringen at det skulle settes ned en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle utrede prinsipper for tilgang til og prising av offentlige informasjon for kommersiell utnyttelse, og hvordan direktivet kan implementeres i norsk rett.

I utredningen "Fra bruk til gjenbruk" henvises det til to rapporter bestilt av arbeidsgruppen: