Frankrike-strategi

Frankrike-strategi

Forbindelseslinjene og berøringspunktene mellom Norge og Frankrike er mange og går langt tilbake i historien. Som en av stormaktene i Europa og en av de store europeiske kulturnasjonene har Frankrike i ulike perioder øvet stor innflytelse på Norge, både direkte og indirekte. I vår egen tid har Frankrike fremstått som en av de drivende krefter i utviklingen av det moderne europeiske samarbeidet, særlig innenfor rammen av EU der den såkalte tysk-franske aksen helt fra begynnelsen av har vært et sentralt element. Frankrike er i dag en av pådriverne i utviklingen av det utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet i EU, og står sentralt i debatten om Europas fremtid. Også i et globalt perspektiv er Frankrike en viktig aktør, som fast medlem av FNs Sikkerhetsråd, atommakt, medlem av G7/G8-grupperingen, og en av de større bistandsyterne.

Forbindelsene mellom Norge og Frankrike er nære og gode. Vi er allierte i NATO, og partnere gjennom EØS-avtalen. Det er hyppig og god kontakt om utenrikspolitiske og en rekke andre politiske spørsmål, og de økonomiske forbindelsene er omfattende. Frankrike er en av våre største handelspartnere, og et viktig marked for norsk olje, gass og fisk. Norge er blant de fremste energi-leverandører til Frankrike. Samarbeidet innen forskning, utdanning og kultur er levende. De senere årene har det også funnet sted en økt politisk bevisstgjøring omkring betydningen av forholdet til Frankrike, noe som er reflektert i mer omfattende besøksutveksling både på politisk nivå og på embetsnivå. Statsbesøket til Frankrike våren 2000 var et høyprofilert uttrykk for dette, med mange positive ringvirkninger.

Det er i Norges interesse å videreutvikle og styrke de politiske og økonomiske båndene til våre nære partnere i vår egen region. Dette gjelder både i et rent bilateralt perspektiv, og i et bredere europapolitisk perspektiv. Bilateralt er det et betydelig potensiale for en videreutvikling av våre forbindelser med Frankrike over et bredt spekter av områder. En ytterligere styrking av vårt samarbeid med en av de tyngste aktørene i EU og et av de toneangivende land i utviklingen av europeisk samarbeid fremstår også som et meget viktig element i en europapolitikk som tar utgangspunkt i vår posisjon som europeisk land utenfor EU og i vårt ønske om og vilje til å spille en aktiv rolle i samarbeidet i Europa.

Dette er bakgrunnen for at Utenriksdepartementet har utarbeidet en egen strategi for forbindelsene med Frankrike. Målsettingen med strategien er å sikre en mer systematisk satsing og en bedre koordinert og mer helhetlig tilnærming, og også en styrket innsats, for å utnytte fullt ut det potensialet for fremme av viktige norske interesser som ligger i forholdet til Frankrike.

Oslo, 1. februar 2002.