Fredtun Eiendom AS

Innledning
Vi viser til klage 21. desember på Foretaksregisterets nektingsvedtak 15. desember som gjelder fravalg av revisjon for årsregnskapet 2011. Saken er oversendt Nærings- og handelsdepartementet 27. desember.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Rettslig grunnlag
Nye bestemmelser med unntak fra revisjonsplikt ble vedtatt og sanksjonert i 2011. Reglene trådte i kraft 1. mai 2011 med virkning fra 1. januar 2012. Fravalg gjelder for aksjeselskaper dersom:

  1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner,
  2. selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  3. gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Vi viser til aksjeloven § 7-6 første ledd. Forarbeidene til reglene drøfter ikke begrepet "driftsinntekter" spesielt. Drøftingen av beløpsgrensen gjelder i hovedsak hensynene til brukerne av selskapets regnskaper, slik som eiere, ansatte, kreditorer og styresmakter. Den risiko som et fravalg av revisjon innebærer, er veid opp mot behovet for forenkling og ønsket om å redusere utgiftene for mindre bedrifter. Valget av terskelverdi er tatt fordi samme verdi gjelder for revisjonsplikt for andre foretakstyper.  

Sakens faktiske bakgrunn
I denne saken har Foretaksregisteret mottatt melding om fravalg av revisor for 2011 fra firmaet Fredtun Eiendom AS datert 2. desember. Meldingen er forsøkt sendt via Altinn, men dette har ikke vært mulig å gjennomføre. Årsaken er at Altinn undersøker om registrerte opplysninger overensstemmer med kravene til fravalg. Selskapet har valgt å sende melding om fravalg som brevpost fordi driftsinntekter i 2010 i hovedsak skriver seg fra salg av driftsmidler. Foretaksregisteret har sendt nektingsvedtak 15. desember.

Saken er påklaget den 21. januar. Klager viser til at ordinære driftsinntekter i selskapet er langt under grensen i reglene. Årsaken til at samlede driftsinntekter for 2010 overstiger 5 000 000 kroner skyldes salg av en næringseiendom. Klager viser blant annet til kontakt med Revisorforeningen som har tolket beløpsgrensene slik at salg av driftsmiddel ikke inngår i driftsinntektene når det gjelder hvilke selskaper som kan søke fravalg. Klager ber om at saken vurderes på nytt.

Departementets vurdering
Problemstillingen er om meldingen om fravalg av revisjon fra Fredtun Eiendom AS kan registreres i Foretaksregisteret.

Saken gjelder forståelsen av begrepet ”driftsinntekter” i vurdering av beløpsgrensen. Klager viser i brev 2. desember 2012 til Foretaksregisteret til kurset ”40 revisjonsspørsmål” med statsautorisert revisor Oddvar Snipøy (tidligere fagsjef for revisjon i Revisorforeningen) på Geilokonferansen 6. september 2011. På konferansen ble det ifølge klager opplyst at ”verken gevinst ved salg av driftsmiddel eller brutto salgsbeløp inngår i driftsinntekt”. Finansdepartementet har på forespørsel fra Nærings- og handelsdepartementet opplyst at verken Finansdepartementet eller Revisorforeningen, så langt Finansdepartementet har oppfattet, deler denne oppfatningen. Finansdepartementet har lagt til grunn at alle driftsinntekter skal medregnes når det vurderes om et foretak er innenfor terskelverdiene for et ev. revisjonsfritak.

Finansdepartementet viser for øvrig til Revisorforeningens svar på ofte stilte spørsmål i ”Regnskap og Revisjon” nr. 2 2012 s. 14 som Finansdepartementet slutter seg til. Der sies blant annet følgende: ”Uttrykket «driftsinntektene av den samlede virksomheten» i aksjeloven § 7–6 og i revisorloven § 2–1 er etter en naturlig språklig forståelse lik sum driftsinntekter i resultatregnskapet, dvs. summen av salgsinntekt og annen driftsinntekt i resultatoppstillingen etter regnskapsloven, jf. § 6–1 første ledd nr. 1 og 2.” Foretaksregisterets kontroll ved fravalg av revisjon bygger på denne forståelsen av uttrykket. Inntektsgrensen for revisjonsplikt inkluderer dermed «andre driftsinntekter», i motsetning til inntektsgrensen for små foretak i regnskapsloven § 1–6 og for regnskapsplikt i regnskapsloven § 1–2 nr. 4 og 7.

Videre heter det: ”Inntekt fra salg av fast eiendom skal ikke inngå i salgsinntekten med mindre selskapet har som sin ordinære virksomhet å selge fast eiendom. En slik gevinst skal vises netto i resultatregnskapet og føres som annen driftsinntekt, slik at den skal være med i terskelverdien for revisjonsplikt. Eventuelt tap skal føres som annen driftskostnad. Dersom selskapets ordinære virksomhet er å selge fast eiendom, skal salget føres som varesalg med salgssum som salgsinntekt og anskaffelseskost som varekostnad. Tilsvarende gjelder også ved salg av andre varige driftsmidler.”

Departementet finner det beklagelig at det eventuelt er blitt formidlet feilaktig informasjon om forståelsen av reglene. Departementet finner imidlertid ikke å kunne legge nevneverdig vekt på dette i vurderingen, da sperren i Altinn ga informasjon om at klagers forståelse av reglene ikke var i samsvar med Foretaksregisterets forståelse av reglene. Innsending gjennom Altinn medfører en automatisk undersøkelse av selskapets driftsinntekter i 2010. Selskapet valgte å sende inn melding om fravalg i posten fordi innsending gjennom Altinn ikke var mulig. Departementet legger i sin vurdering vekt på at selskapet gjennom Altinn har fått tilbakemelding om hvordan Foretaksregisteret forstår terskelverdiene. Videre er departementet ikke kjent med at det er registrert noen betydelig usikkerhet om forståelsen av terskelverdiene. Løsningen i Altinn har trolig medvirket til det, og departementet anser at det også ut fra likebehandlingshensyn er urimelig å åpne for en annen vurdering av terskelverdiene enn det som fremgår av regnskapsloven § 6–1 første ledd nr. 1 og 2. På denne bakgrunn har departementet kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.