Fritidsbebyggelse - fra byggesak til stedsutvikling

Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet dette notatet som innspill i arbeidet med ny veileder for fritidsbebyggelse.

Notatet representerer en gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur på feltet og tar hensyn til eksisterende lovverk.

Fritidsbebyggelse i Norge har endret seg i betydelig grad de senere årene og notatet legger derfor vekt på betydningen av fenomenet for samfunnsutvikling og demokratisk medvirkning.

Fritidsbebyggelse - fra byggesak til stedsutvikling (pdf)