Fylkeskommunenes skattetall for 2000

Løpende inntektsutjevning

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/31

25.10.2000

Fylkeskommunenes skattetall for 2000

Vi viser til St.prp. nr 1 (1999-2000) hvor innbetalt skatt 1999/2000 ble omtalt.

Fra og med skatteinngangen for 2000 ble løpende inntektsutjevning innført. Tidligere ble inntektsutjevningen i inntektssystemet beregnet ut fra to år gamle skattetall. Løpende inntektsutjevning innebærer at det inntektsutjevnende tilskudd for den enkelte fylkeskommune beregnes fortløpende 7 ganger i året når skatteinngangen foreligger. Innføringen av løpende inntektsutjevning har ført til at fylkeskommunenes skatteinntekter i 1998 og 1999 ikke blir lagt til grunn for beregningen av det inntektsutjevnende tilskuddet.

Innbetalt skatt 1999/2000

Overgangen til løpende inntektsutjevning fra 1.1.2000 medførte at kommuner kunne få økt sitt rammetilskudd i 2000 ved å flytte innbetalingen av skattetrekk for egne ansatte fra januar 2000 til desember 1999. Denne muligheten var kjent da departementet la frem statsbudsjettet for 2000. I St.prp. nr 1 (1999-2000) ble problemet gitt følgende omtale under programkategori 13.70:

"Departementet legger til grunn at kommuner ikke bør kunne påvirke størrelsen på sine rammeoverføringer ved å endre tidspunktet for eget skattetrekk. Departementet vurderer å innhente informasjon om omfanget av for tidlig betalt skattetrekk. Departementet vil på grunnlag av dette vurdere å foreta korrigeringer i enkeltkommuners rammeoverføringer dersom det skulle vise seg nødvendig".

I noen få tilfeller har også kommuner oppfordret store arbeidsgivere i kommunene om å fremskynde innbetalingen av skattetrekk. Virkningen av dette blir den samme som når kommunene som arbeidsgivere fremskynder innbetalingen av skattetrekk.

Siden løpende inntektsutjevning finansieres ved omfordeling mellom kommuner (summeres til null) vil det at noen kommuner får en gevinst medføre at denne blir finansiert av resten av landets kommuner.

Departementet varslet i brev til kommunene av 28.04.00 at vi ville foreta korreksjon av skattetall når det forelå oppdaterte tall fra skattedirektoratet. Skattedirektoratet har nå gitt oss korreksjonstall for de kommunene som for 6.termin i 1999 har framskyndet tidspunktet for innbetaling av eget skattetrekk. Det er ingen fylkeskommuner som har framskyndet tidspunktet for innbetalingen av eget skattetrekk. Fylkeskommunenes skatteinntekt i 2000 er imidlertid direkte påvirket av at det er flere kommuner som har gjort dette. Vi vil derfor på lik linje som vi korrigerer kommunenes skatteinntekter for framskynding av tidspunktet for eget skattetrekk korrigere fylkeskommunenes skatteinntekter for dette. For fylkeskommunene summerer tallene seg til om lag 43 millioner kroner. Departementet vil legge de korrigerte skattetallene til grunn når det inntektsutjevnende tilskuddet for november måned beregnes.

Stengning av skatteregnskapet

For å være i beredskap til overgangen til år 2000 stengte Skattedirektoratet skatteregnskapet 28.12.99. For en del fylkeskommuner førte dette til at skatteinntekter som ble innbetalt de siste tre dagene i 1999 og som skulle vært bokført i 1999, isteden ble bokført i 2000. Fylkeskommunene dette gjelder får dermed en mindre inntektsutjevnende tilskudd i 2000 enn de normalt ville fått.

Skattedirektoratet har nå gitt oss tall på skatten som egentlig skulle vært bokført de tre siste dagene i 1999, men som ble bokført i 2000. For fylkeskommunene summerer tallene seg til om lag 56 millioner kroner. Departementet vil legge de korrigerte tallene til grunn når det inntektsutjevnende tilskuddet for november måned beregnes.

Andre korreksjoner

Verdal kommune lånte i 1999 av marginen for 1999 uten at det ifølge Nord-Trøndelag skattefogdkontor var nødvendig av hensyn til kommunens likviditet. Transaksjonen førte til at Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune fremstår med en høyere skatteinngang i 1999, og en tilsvarende lavere skatteinngang i år 2000 grunnet tilbakebetalingen av "lånet". Departementet vil ved beregningen av inntektsutjevningen for november måned korrigerer for dette på lik linje som vi korrigerer for kommuner som for 6.termin 1999 har framskyndet tidspunktet for innbetaling av eget skattetrekk.

Korrigerte skattetall

Skattetallene for 2000 vil bli korrigert med de beløpene som er vist i vedlegget. Kolonne 1 viser fylkeskommunenes skatt fra januar til september 2000 før korreksjonen. Skattedirektoratet stengte skatteregnskapet tidligere enn normalt i 1999 og beløp som ble innbetalt i de tre siste dagene i 1999 ble i stedet bokført i 2000. Kolonne 2 viser korreksjonen av skatteinntektene for 2000 grunnet stengningen. Kolonne 3 viser en oversikt over de fylkeskommuner som har kommuner som for 6.termin har framskyndet tidspunktet for innbetalingen av eget skattetrekk. Kolonne 4 viser andre korreksjoner. Kolonne 5 er summen av kolonne 1, 2, 3 og 4 viser fylkeskommunens skatt fra januar til september 2000 etter at korreksjonen er foretatt.

Dersom fylkeskommunene har spørsmål om hvordan korreksjonstallene er utledet kan de ta kontakt med Camilla Øhre i Skattedirektoratet på tlf: 22 07 70 83 eller Torger Svanevik på tlf: 22 07 72 43. Dersom fylkeskommunene har spørsmål til hvordan korreksjonstallene vil bli brukt ved beregningen av det inntektsutjevnende tilskuddet kan spørsmål rettes til Kommunal- og regionaldepartementet ved Nina Nilsen på tlf: 22 24 72 09 eller Ingrid Øines på tlf: 22 24 72 37.

Fylkeskommunenes korrigerte skattetall og beregningen av det inntektsutjevnende tilskuddet for november måned vil legges ut på internet på KRDs hjemmeside for løpende inntektsutjevning ( http://odin.dep.no/krd/norsk/prosjekt/liu/ ).

Med hilsen

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Nina Nilsen
førstekonsulent

Kopi
KS v/ Børre Stolp
Skattedirektoratet v/Camilla Øhre