G-14/2016 – ikrafttredelse av endringer i statsborgerloven § 8 og statsborgerforskriften kap. 4

Stortinget vedtok 11. desember 2015 endringer i statsborgerloven (sbl.) § 7 første ledd bokstav f, jf. sbl. § 8. Endringen innebærer at søkere mellom 18 og 67 år må beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk for å ha rett til norsk statsborgerskap etter søknad. Stortinget vedtok også i samme vedtak å utvide personkretsen som må dokumentere gjennomført opplæring for å få norsk statsborgerskap fra å gjelde søkere mellom 18 og 55 år til å gjelde søkere mellom 18 og 67 år.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har på bakgrunn av dette innført nærmere bestemmelser i statsborgerforskriften (sbf.) om kravene om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap, og grunnlag for unntak fra kravene.

De nye vilkårene om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap trer i kraft 1. januar 2017.

I ny sbf. § 4-4 klargjøres det i første ledd når vilkåret om å beherske et minimum av norsk muntlig anses oppfylt. I annet ledd klargjøres det hva som gir grunnlag for unntak fra kravet.

I ny sbf. § 4-5 klargjøres det når kravet om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap anses oppfylt. I annet ledd klargjøres det hva som gir grunnlag for unntak fra kravet.

I ny sbf. § 4-6 er det forskriftsfestet at søkere som er borgere av et annet nordisk land og som forstår det norske eller samiske språket, er unntatt fra kravene i statsborgerloven § 8, jf. punkt 6.3 i Prop. 144 L (2014-2015) Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap).

Sbf. § 14-5 er endret slik at kommunene etter anmodning fra politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda skal gi opplysninger om resultat av statsborgerprøven og av avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven.

Departementet har også gjort mindre endringer i sbf. §§ 4-1 og 4-2, som ikke er av materiell betydning.

1. Personkrets

Kravet i sbl. § 8 første og annet punktum om å dokumentere gjennomført opplæring, gjelder søkere mellom 18 og 67 år. Søknadstidspunktet er avgjørende for om 18-årsgrensen er oppfylt. Vedtakstidspunktet er avgjørende for om 67-årsgrensen er oppfylt. I det søkeren fyller 67 år, er vedkommende ikke lenger omfattet av kravet om å dokumentere gjennomført opplæring.

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap i sbl. § 8 annet ledd gjelder tilsvarende for søkere som er mellom 18 og 67 år.

2. Vilkåret om å beherske et minimum av norsk muntlig

Det fremgår av ny § 4-4 første ledd at vilkåret om å beherske et minimum av norsk muntlig, jf. sbl. § 7 første ledd bokstav f, jf. sbl. § 8, er oppfylt dersom utlendingen har avlagt avsluttende prøve i norsk med vurderingen A2 eller høyere etter felles europeiske rammeverket for språk på delprøve i muntlig kommunikasjon. 

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig gjelder også søkere som ikke har rett eller plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven.

Kompetansemålene for nivå A2 og kjennetegn ved språket i bruk på dette nivået fremgår av forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (læreplanen).

3. Unntak fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig

Det fremgår av ny § 4-4 annet ledd bokstav a at søkere som er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring etter sbf. § 4-2 eller 4-3, også er unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig. Av sbf. § 4-4 annet ledd bokstav b, fremgår det at søkere som er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven, er fritatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig. Fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk reguleres i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 20.

Følgende søkergrupper er unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig ved søknad om statsborgerskap:

  • Søkere som kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.
  • Søkere som dokumenterer at de på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan avlegge prøven.
  • Søkere som er fritatt fra plikt til opplæring i norsk etter introduksjonsloven.
  • Søkere som er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven.

Terskelen for å gjøre unntak fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker er den samme som for unntak fra kravet om gjennomført norskopplæring. Det skal svært mye til for å gjøre unntak fra kravet. Unntaket gjelder iht. sbf. § 4-3 alternativ 2 annet punktum søker som overhodet ikke kan delta i norskopplæring, og som ikke vil kunne gjennomføre norskopplæring i løpet av tre år.

4. Vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk

Det fremgår av ny sbf. § 4-5 første ledd at vilkåret om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk er oppfylt dersom søkeren har bestått statsborgerprøven, eller den avsluttende prøven i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven på norsk. Den avsluttende prøven i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven har et høyere språklig nivå enn statsborgerprøven.

Kommunene skal avholde statsborgerprøven i samsvar med det regelverket som regulerer gjennomføringen av avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk gjelder også søkere som ikke har rett eller plikt til å avlegge avsluttende prøve i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

I særskilte tilfeller kan prøven i samfunnskunnskap avlegges muntlig. Adgangen gjelder søkere som ikke kan dokumentere sine kunnskaper på en fullgod måte gjennom en skriftlig prøve, f.eks. fordi de mangler grunnleggende leseferdigheter. Kommunen som avholder prøven avgjør om en kandidat skal få mulighet til å avlegge prøven muntlig. Adgangen til å avlegge avsluttende prøve i samfunnskunnskap muntlig reguleres i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 23 fjerde ledd.

5. Unntak fra kravene om bestått prøve i samfunnskunnskap

Det fremgår av ny sbf. § 4-5 annet ledd bokstav a at søkere som har gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge og har fått standpunktkarakter i faget, er unntatt fra kravet om å bestå prøve i samfunnskunnskap på norsk. For å få standpunktkarakter må en søker ha vært til stede og deltatt i tilstrekkelig grad til at læreren har hatt grunnlag for å sette karakter i henhold til retningslinjer gitt i forskrift til opplæringsloven.

Av ny sbf. § 4-5 annet ledd bokstav b fremgår det at søkere som har gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. Unntaket gjelder søkere som har gjennomført studier som gir kunnskap om Norge og de emnene som inngår i læreplan for 50 timer samfunnskunnskap. Studiene kan være gjennomført i Norge eller utlandet.

Av ny sbf. § 4-5 annet ledd bokstav c fremgår det at søkere som dokumenterer at de på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan avlegge prøven, er unntatt fra kravet om å bestå prøve i samfunnskunnskap på norsk. Det skal svært mye til for å gjøre unntak fra kravet.  

Søkere som er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er også unntatt fra kravet om å bestå prøve i samfunnskunnskap på norsk. Dette følger av ny sbf. § 4-5 annet ledd bokstav d. I denne gruppen vil det i en overgangsperiode kunne være et lite antall personer som har fått unntak fra kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Denne ordningen gjaldt for personer som fikk innvilget en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse i perioden fra 1. september 2013 til 1. januar 2016, da det ble innført krav i introduksjonsloven om tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet for fritak fra kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap.

6. Nordiske statsborgere

Det er forskriftsfestet i ny sbf. § 4-6 at nordiske borgere som forstår det norske eller samiske språket, er unntatt fra kravene i statsborgerloven § 8 om gjennomført opplæring og om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått en prøve i samfunnskunnskap.

Unntaket fra gjennomført opplæring er en forskriftsfesting av etablert praksis. Praksisen har bakgrunn i Ot. prp. nr. 41 (2004-2005) hvor det av merknadene til sbl. § 13 fremgår at nordiske borgere som viser at de forstår det norske eller samiske språket ikke behøver å delta i norskopplæring for å få norsk statsborgerskap etter søknad.

Nordiske borgere som ikke forstår norsk eller samisk og ønsker å erverve norsk statsborgerskap ved søknad, har krav om gjennomført norskopplæring, krav om å beherske norsk muntlig på A2-nivå og å bestå test i samfunnskunnskap på norsk.

7. Ikrafttredelse mv.

De nye kravene om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap gjelder for søknader om norsk statsborgerskap som fremmes etter 1. januar 2017.

Med hilsen
Toril Melander Stene
avdelingsdirektør

Cecilie Uteng
seniorrådgiver