Ge-ma Holding AS og Embrace Holding AS

Vi viser til klage datert 21. august 2014 som er oversendt med brev fra Foretaksregisteret 29. august 2014. Vi viser også til foreløpig svar til begge selskaper datert 25. september 2014.

Klagen gjelder Foretaksregisterets avvisningsvedtak av 14. juli 2014 om å nekte behandling av klage datert 24. juni 2014. Registerførers opprinnelige vedtak er fattet 23. juli 2013 og klagen er fremsatt 24. juni 2014. Avvisningsvedtaket er begrunnet med at klagefristen er oversittet. Reglene om klage på registreringsvedtak i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 9-1 andre ledd, sier at registerførers vedtak ikke kan påklages mer enn tre måneder etter at de ble fattet.

Departementet er kommet til at vedtaket må opprettholdes. Vedtaket og den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Om saken
Klagen gjelder likelydende avvisningsvedtak som er sendt til to selskaper; Embrace Holding Norge AS, org.nr. 985627622, og Ge-ma Holding AS, org.nr. 989215965. Klagen på avvisningsvedtakene gjelder for begge selskapene og sakene behandles derfor samlet.

  • 23. juli 2013 fattet Foretaksregisteret vedtak om å nekte fravalg av revisjon for begge selskapene for regnskapsåret 2012. Samtidig opplyste Foretaksregisteret at det ikke var kommet inn noen saker fra disse organisasjonsnumrene siden desember 2011. Fravalg av revisor for 2011 ble nektet fordi selskapene var morselskap i konsern. 
  • 24. juni 2014 ble nektingsvedtakene fra 23. juli 2013 for begge selskaper påklaget.
  • 14. juli 2014 fattet Foretaksregisteret vedtak om å avvise klagen. Vedtakene ble begrunnet med at klagefristen var oversittet.
  • 21. august 2014 ble avvisningsvedtakene påklaget.
  • 29. august 2014 opprettholdt Foretaksregisteret avvisningsvedtaket og sendte klagen til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig behandling.

Klager skriver i klagen datert 24. juni 2014 at det klages på vedtaket fra juli 2013.

Rettslig grunnlag
Forvaltningens hovedregler for klage og omgjøring av forvaltningsvedtak står i forvaltnings­loven kapittel VI. Disse reglene gjelder sammen med klageregler i spesiallovene. For registervedtak fattet av registerfører, altså Brønnøysundregistrene, gjelder de spesielle klagereglene i foretaksregisterloven.

Etter foretaksregisterloven § 9-1 andre ledd er klagefristen over registerføres avgjørelser tre uker fra det tidspunkt underretning (det vil si brev) om vedtaket er kommet frem til vedkom­mende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Etter siste setning i § 9-1 andre ledd kan et vedtak om registrering likevel ikke påklages når det er gått mer enn tre måneder etter at vedtaket ble truffet. Det er vedtakstidspunktet som er avgjørende for når tremånedersfristen begynner å løpe.

Forvaltningsloven § 31 gir mulighet til å ta klagen under behandling selv om klagefristen er oversittet (såkalt fristoppreisning), men bare dersom bestemte vilkår foreligger. Bestem­mel­sen gir ikke klager krav på fristoppreisning, men er formulert slik at det er opp til forvalt­ningen å avgjøre om det skal gis.

Etter § 31 første ledd bokstav a kan klagen behandles dersom parten verken kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller for å ha drøyd med klagen etterpå. Det må vurderes konkret hvorvidt parten kan lastes eller ikke for at fristen er oversittet. Typiske tilfeller hvor parten ikke kan lastes, er sykdom, sterke personlige problemer og manglende informasjon om klagefristen i underretningen om vedtaket.

§ 31 første ledd bokstav b åpner for behandling av klagen såfremt det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.”Særlige grunner” kan være sterke velferdsgrunner som for eksempel sykdom, spesielle reisefravær eller svekket åndsevne. Offentlige interesser kan også tilsi at det skjer en ny prøvelse, særlig hvor det er snakk om prinsipielle problemstillinger. Denne regelen er imidlertid først og fremst ment for tilfeller der spørsmålet det tvistes om, ikke vil bringes ut av verden på andre måter enn at klagen behandles.

Etter § 31 tredje ledd kan klagen under ingen omstendigheter tas under behandling som klagesak dersom det har gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. 

Departementets vurdering
Vedtaket som er utgangpunktet for avvisningsvedtaket i denne saken, ble fattet 23. juli 2013. Klagen er datert 24. juni 2014. Klagen ble altså sendt inn 11 måneder etter vedtaket. Det kan dermed uten videre konstateres at tremånedersfristen i foretaksregisterloven § 9-1 andre ledd er overskredet. Spørsmålet er da om klager kan gis oppreisning for fristoversittelsen i medhold av forvaltningsloven § 31.

Klager skriver i klagen at vedtaket er blitt mottatt i juli 2013. Det står i vedtaket at klagefristen er tre uker. Klager har ikke anført andre grunner til at klagen ikke ble sendt innen fristen. Departementet er kommet til at forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a ikke kommer til anvendelse.

En eventuell oppreisning må dermed vurderes etter forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. Klageren har ikke lagt frem særlige grunner for fristoverskridelsen, og departementet kan ikke se at offentlige interesser gjør det rimelig at klagen blir prøvd. Saken reiser heller ikke prinsipielle problemstillinger.

Departementet er på denne bakgrunn kommet til at det ikke er grunnlag for å ta klagen til behandling etter forvaltningsloven § 31. Departementet foretar dermed ingen realitetsbehandling av klagen.

Vedtak
I medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder Foretaksregisterets avvisningsvedtak datert 14. juli 2014.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes til departementet innen 14 dager.