Generelt om allmenne hensyn i forslaget

Generelt om allmenne hensyn i forslaget

  • Regjeringen har i sine kommentarer understreket at hensynet til fri bevegelighet av tjenester må balanseres med hensyn til helse, miljø, sikkerhet, forbrukerinteresser og lokaldemokrati.
  • Forslaget vektlegger slike hensyn bl.a. ved en rekke unntak fra opprinnelseslandsprinsippet. Det er i alt 23 ulike typer varige unntak i direktivet.
  • Viktige unntak omfatter nettverkstjenester som post, elektrisitet og gass. Alt som omfattes at direktivet om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og utsendingsdirektivet er også unntatt. Videre er det unntak knyttet bl.a. til krav som er knyttet til stedet tjenesten 1For eksempel en byggeplass slik at ikke ulike regelverk skal gjelde for personer fra ulike land utøves og til tjenester som generelt er forbudt 2Jf. abortforbudet i Irland som det bl.a. er tenkt på med denne paragrafen. i de enkelte land.
  • Det er også adgang til midlertidige unntak fra opprinnelseslandsprinsippet, bl.a. knyttet til helse, sikkerhet og andre offentlige hensyn.
  • Regjeringen har videre foreslått visse endringer i direktivet for å presisere at bl.a. miljøhensyn kan forsvare unntak.
  • For norske eksportører er det samtidig viktig med klare regler slik at ikke handelshindringer kamufleres som allmenne hensyn.
  • Det er positivt at det legges opp til økt administrativt samarbeid for å sikre kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Forslaget til tjenestedirektiv åpner for unntak på flere områder ut i fra ulike allmenne hensyn. Dette gjelder både unntak fra systemet med automatisk autorisasjon og fra opprinnelseslandsprinsippet. Det er derfor ikke slik at direktivet gir forkjørsrett for hensynet til fri bevegelse i alle sammenhenger.

I flere av unntakene fra opprinnelseslandsprinsippet nevnes bl.a. hensynet til offentlig helse og miljø. Fra norsk side mener vi likevel det er rom for å presisere muligheten til å ta slike allmenne hensyn enda klarere. Derfor har vi foreslått en endring i ordlyden i artikkel 17(17) (et unntak fra opprinnelseslandsprinsippet) bl.a. slik at forbrukerinteresser nevnes eksplisitt i tillegg til bl.a. helse og miljø. Vi foreslår at miljø nevnes eksplisitt i artikkel 19.

Det er viktig å understreke at det er i norsk interesse at reglene er klare og tydelige slik at ikke handelshindringer innføres under dekke av å skulle sikre ulike offentlige hensyn. Derfor krever direktivet at for eksempel krav til autorisasjon må stå i et rimelig forhold til de mål som skal oppnås med en ordning.

Forslaget legger opp til at det er opprinnelseslandet som har hovedansvaret for å føre kontroll med de enkelte tjenesteytere, men at dette skal skje i samarbeid med vertslandet. Det er altså ikke slik at norske tilsyn skal reise rundt i Europa for å kontrollere norsk virksomhet der. Siden mange tjenesteytere allerede opererer i flere land, er det positivt at forslaget styrker samarbeidet.