Generisk konkurranse i legemiddelmarkedet - høring

Høringsfrist 30. juni 2004

Som et ledd i en bred gjennomgang av legemiddelpolitikken vurderer Helsedepartementet ulike tiltak for å utnytte generisk konkurranse i legemiddelmarkedet. saken er sendt på høring 30. april, med høringsfrist 30. juni 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Mottakere iht. liste

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200402138/LMS/VP

30.04.2004

Generisk konkurranse i legemiddelmarkedet – høring

Stortinget har, bl.a. ved behandlingen av statsbudsjettet for 2004, forutsatt at det skal foretas en bred gjennomgang av legemiddelpolitikken. Som et ledd i en slik gjennom­gang vurderer Helsedepartementet ulike tiltak for å få ned legemiddelutgiftene gjennom å utnytte generisk konkurranse i legemiddelmarkedet. Generiske legemidler har samme virkestoff, styrke, kvalitet og effekt som originalpreparatet, og er i de fleste tilfeller levert av konkurrerende produsenter.

Vedlagte høringsnotat omtaler følgende problemstillinger:

  • hvordan det bør gjennomføres prisreduksjoner på generiske legemidler
  • hvordan bruken av de billigste av likeverdige legemidler kan økes

Tiltak bør ivareta flere, til dels motstridende hensyn, som det redegjøres for i notatets kapittel 6. Kapittel 7 presenterer ulike metoder for å fastsette maksimalpriser, og kapittel 8 presenteres fem ulike modeller som kan bidra til ytterligere prisreduksjoner under maksimalprisene. Det bes om høringsinstansenes syn på metodene og modellene som drøftes, og at disse vurderes i lys av de krav som er listet i kapittel 6.

Høringsuttalelse sendes Helsedepartementet innen 30. juni 2004. Det oppfordres til å sende uttalelsen elektronisk til e-postadressen generika@hd.dep.no. Høringsfristen er den samme enten uttalelsen sendes per post eller elektronisk. Høringsnotatet finnes også elektronisk på http:/odin.dep.no/hd, under «Aktuelt»/«Høringssaker».

Departementet vil konkretisere forslag til modell i lys av høringsuttalelsene. Endelig forslag vil bli fremmet i en stortingsmelding om legemiddelpolitikken, og de budsjett­messige konsekvensene vil inngå i de ordinære budsjettproposisjonene. Nødvendige forskriftsendringer vil bli sendt på høring med forholdsvis kort høringsfrist.

Med hilsen

Audun Hågå e.f.
fungerende avdelingsdirektør

 

Vegard Pettersen
rådgiver

Tiltak for å få ned legemiddelutgiftene gjennom å utnytte generisk konkurranse
pdf-dokument

Tiltak for å få ned legemiddelutgiftene gjennom å utnytte generisk konkurranse
Word-dokument

Alliance UniChem Norge AS
Apokjeden AS
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Div leverandører av generiske legemidler i Norge
FarmasiForbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HERO/Senter for helseadministrasjon
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landets pasientombud
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Apotekerforening
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norsk medisinaldepot ASA
Norsk pasientforening
Norsk Revmatikerforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Rikstrygdeverket
Sintef Unimed
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialdepartementet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Tamro Distribusjon
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vitusapotek