Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2016

Vår ref.: 15/4361

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifisering og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner på det indre marked og om opphevelse av direktiv 1999/93/EF. I høringsnotatet foreslås det en ny lov som gjennomfører forordningen, samtidig som lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur oppheves.

Formålet med endringene er å legge til rette for økt elek­tronisk samhandling mellom næringsdrivende, borgere og offentlige myndigheter på tvers av landegrensene i EU/EØS og dermed bidra til sterkere økonomisk vekst i det indre marked.

Forutsatt at forordningen innlemmes i EØS-avtalen, må den gjennomføres i norsk rett.  Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i løpet av høsten 2016.

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til en ny lov som gjennomfører forordningen.  Vedlagt følger også forordningsteksten i engelsk oversettelse. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er fagansvarlig for gjennomføring av eID-kapittelet i forordningen.

Høringsfristen er 1. mars 2016. Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2464892. Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes oss elektronisk, til postmottak@nfd.dep.no. Ved spørsmål kan Hege Sandvik kontaktes på tlf. 97136845 eller på epostadressen hege.sandvik@nfd.dep.no

 

Med hilsen                                                                        

Håvard Mork (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Hege Sandvik
                                                                                          førstekonsulent

Departementene

Departementenes sikkerhets- og    serviceorganisasjon

Abelia

Accenture

Advokatfirma Ræder DA

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Thommessen AS

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arntzen De Besche Advokatfirma    AS

Atea

Bankenes ID-tjeneste

Bankenes Standardiseringskontor

BankID Norge

Bedriftsforbundet

Bergen kommune

Bing Hodneland Advokatselskap DA

Brønnøysundregistrene

Buypass AS

Cisco Systems Norge

Citrix   systems Norway AS

Commfides Norge

Danske   Bank

Datatilsynet

Deltasenteret, Barne- ungdoms og familiedirektoratet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Det Norske Veritas

Direktoratet   for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for    samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

DNB ASA

Domstolene i Norge

Drammen kommune

E-boks

eForum   i Standard Norge

Eiendom Norge

Eika Gruppen

Evry

Fagforbundet

Finans Norge

Finanstilsynet

Finn.no   AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes    Fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Føyen Advokatfirma DA

Handelshøyskolen BI

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Helse Midt-Norge RHF

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Gjøvik

IBM Norge

IKT Norge

Innovasjon Norge

Kantega

Kluge Advokatfirma DA

Konkurransetilsynet

Kripos

Kristiansand kommune

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Legalteam Advokatfirma DA

Likestillings- og    Diskrimineringsombudet

Lotteri-  og stiftelsestilsynet

Microsoft Norge

More   Software Solutions

Nasjonal   kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt   ID-senter

Nets Branch Norway

NITO

NordeaBank Norge ASA

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges    teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk akkreditering

Norsk Regnesentral

Norsk senter for    informasjonssikring

Norsk Tipping

NorStella

Norwegian   Air Shuttle ASA

NRK

NTT   Com Security Norway

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Oslo kommune

Politidirektoratet

Posten   Norge AS

Programkontoret for nasjonal IKT

Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Riksarkivet

Samarbeidsforumet av    funksjonshemmedes organisasjoner

Scandinavian   Airlines Norge AS

Sem & Stenersen Prokom

Senter for IKT i utdanningen

Sertit

Siemens   Norge

Signicat

Simonsen   Vogt Wiig

Sintef

Skattedirektoratet

Software Innovation

Sopra Steria

Sparebank 1 Banksamarbeidet DA

Standard Norge

Statens helsetilsyn

Statens Kartverk

Statens Lånekasse For Utdanning

Statoil ASA

Statsbygg

Stavanger kommune

Strålfors

Telenor ASA

TeliaSonera   Norge AS

Tenden Advokatfirma Ans

Thales Norway

Trondheim kommune

Uninet Norid AS

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo - Senter    for rettsinformatikk

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

VOX - nasjonalt fagorgan for    kompetansepolitikk

Widerøes   Flyselskap AS

Wikborg Rein & Co

Økokrim