Gjennomføring av rådsdirektiv 98/49/EF i norsk rett

Ot.prp. nr. 106 (2000-2001) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/4277 FM GRo

02.04.2001

Det vises til St.prp. nr. 17 (2000-2001) om innlemming av rådsdirektiv 98/49/EF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Fellesskapet, i EØS-avtalen. Direktivet er ett av de tiltak EU med utgangspunkt i artikkel 51 i traktaten har tatt for å fremme fri flyt av personer i det indre marked. Fristen for gjennomføring i norsk rett er 25. juli 2001.

Kredittilsynet har utarbeidet forslag til lovbestemmelser som er nødvendige for gjennomføring av direktivet i norsk rett, jf. vedlagte høringsnotat og lovutkast.

Finansdepartementet ber høringsinstansene om merknader innen torsdag 19. april 2001. Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også vedlegges på diskett. Høringsuttalelser uten merknader leveres kun i papirform.

Med hilsen

Hilde Olsen e.f.
avdelingsdirektør

Fridtjof Berents
førstekonsulent

Vedlegg:

Høringsnotat og utkast til lov om inkorporasjon av rådsdirektiv 98/49/EF

Gjenpart:

Kredittilsynet
Utenriksdepartementet

VEDLEGG