Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag om gjennomføring av EU-direktiv om miljøansvar

– forslag til endringer av vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2012

Vår ref.:

Miljøverndepartementet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, sender med dette ut forslag til lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet), i norsk rett.

Høringsnotat med forslag til endring av lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven), lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven), lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og forskrift om begrensning av forurensning, er tilgjengelig på regjeringen.no under Dokumenter og Høringer.

Det foreslås en utvidet foreldelsesfrist på fem år for erstatning for utgifter til forebyggende og avbøtende tiltak, samt en lovfestet anmodningsrett ved betydelig miljøskade eller en overhengende fare for slik skade.

Forslag til lovendringer er utarbeidet av Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet, mens forslag til forskriftsendringer er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Høringsuttalelser sendes kun til Miljøverndepartementet, og må være Miljøverndepartementet i hende innen 15. januar 2012.


Med hilsen


Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Henrik H. Eriksen
avdelingsdirektør

Departementene
Statsministerens kontor
Fylkesmennene
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Finansforbundet
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Natur og Ungdom
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Egeninkassoforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens landsforening
Regjeringsadvokaten
Statens Innkrevingssentral
Statens strålevern
Statistisk sentralbyrå
Tomtefesteforbundet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdens naturfond
YS
Zero
Økokrim

Til toppen