Gjennomgang av HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten

Etter en bred gjennomgang og vurdering av dagens HMS-regime på petroleumsområdet, konkluderer en faglig ekspertgruppe med at HMS-regelverket i hovedtrekk er velfungerende og derfor bør videreføres.

Rapport fra ekspertgruppen, ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitet i Stavanger, ble overlevert departementet 27. august.