Gjennomgang av reguleringer og organiseringen av tilsynet med kraftsektoren

Oppfølging av St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn (Tilsynsmeldingen)

Statssekretærutvalget for oppfølgingen av St.meld. nr. 17 Om statlige tilsyn (Tilsynsmeldingen) besluttet å nedsette en arbeidsgruppe for å følge opp meldingens ambisjon om en gjennomgang av sektorreguleringer i kraftsektoren med sikte på nedbygging av unødige konkurransebegrensende reguleringer og foreta en klarere avgrensing av oppgaver mellom Konkurransetilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Rapport – Arbeidsgruppe, 1. april 2004

28.10.2003 vedtok Statssekretærutvalget for oppfølgingen av St.meld. nr. 17 Om statlige tilsyn (Tilsynsmeldingen) å nedsette en arbeidsgruppe for å følge opp meldingens ambisjon om en gjennomgang av sektorreguleringer i kraftsektoren med sikte på nedbygging av unødige konkurransebegrensende reguleringer og foreta en klarere avgrensing av oppgaver mellom Konkurransetilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).