Gjennomgang av reguleringer og tilsynsorganiseringen i post- og telesektoren

Oppfølging av St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn (Tilsynsmeldingen)

Statssekretærutvalget for oppfølgingen av St.meld. nr. 17 Om statlige tilsyn (Tilsynsmeldingen) besluttet å nedsette en arbeidsgruppe med kontaktpersoner i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å følge opp meldingens ambisjon om en gjennomgang av sektorreguleringer i post- og telesektoren med sikte på nedbygging av unødige konkurransebegrensende reguleringer og foreta en klarere avgrensning av oppgaver mellom Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet.

Rapport – Arbeidsgruppe, 4. juni 2004

Statssekretærutvalget for oppfølging av stortingsmeldingen om statlige tilsyn (st. meld. nr. 17 (2002-2003)) besluttet i møte av 28. oktober 2003 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med kontaktpersoner i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å følge opp meldingens ambisjon om en gjennomgang av sektorreguleringer i post- og telesektoren med sikte på nedbygging av unødige konkurransebegrensende reguleringer og foreta en klarere avgrensning av oppgaver mellom Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet.