Glomlia Skog ANS

1. INNLEDNING
Vi viser til klage datert 21. januar 2011 fra Sigvald Høye ved Dalan Advokatfirma DA på Foretaksregisterets vedtak 6. november 2010 vedrørende omgjøring av registrering av styret i Glomlia Skog ANS. Klagen ble oversendt Nærings- og handelsdepartementet i brev 4. mars 2011.

Departementet har kommet til at klagen kan tas under behandling med hjemmel i foretaksregisterloven § 9-1. Videre har departementet kommet til at Foretaksregisterets vedtak 6. november 2010 var i samsvar med regelverket. Klagen må derfor avvises.

2. SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN
Glomlia Skog ANS (org. nr. 981 872 800) ble registrert i Foretaksregisteret 22. mai 2000. Foretaksregisteret registrerte Sigvald Høye som styreleder og Jon Kristian Høye som styremedlem i samsvar med opplysningene i registermeldingen. I henhold til protokoll fra selskapsmøte 1. juni 1999 som var vedlagt registermeldingen, fremgikk det imidlertid at Jon Kristian Høye ble valgt til styreleder og at Sigvald Høye ble valgt til styremedlem. Det var således ikke samsvar mellom opplysningene om styret som var meldt i registermeldingen og det som fremgikk av vedlagte selskapsmøteprotokoll.

Høsten 2010 kontaktet Jon Kristian Høye Foretaksregisteret og ba om at registreringen ble omgjort fordi den ikke var i samsvar med selskapsmøteprotokollen. I vedtak 6. november 2010 omgjorde Foretaksregisteret registreringen av styret slik at Jon Kristian Høye ble registrert som styreleder og Sigvald Høye ble registrert som styremedlem i samsvar med selskapsmøteprotokollen.

Sigvald Høye har påklaget vedtaket i brev 21. januar 2011. Klager gjør i brev 21. januar og 8. februar gjeldende at Foretaksregisteret må omgjøre sitt vedtak av 6. november 2010 slik at registreringen av 22. mai 2000 opprettholdes. Klager anfører at Sigvald Høye er styreleder i foretaket og at registermeldingen av 23. mars 2000 viser at deltakerne var enige om dette når registermeldingen ble sendt Foretaksregisteret.

Klagemotparten, Jon Kristian Høye gjør i brev 10. februar og 22. februar 2011 gjeldende at vedtaket må bli stående fordi styret ikke har blitt endret siden selskapsmøte 1. juni 1999. Klagemotparten anfører at det er en skrivefeil at Sigvald Høye ble oppført som styreleder i registermeldingen av 23. mars 2000.

Foretaksregisteret har vurdert klagen, jf. forvaltningsloven §§ 32 og 33, men har ikke funnet at det er grunnlag for å endre vedtaket. Saken er derfor oversendt Nærings- og handelsdepartementet som rette instans til å behandle klagen, jf. forvaltningsloven § 28.

3. OM ADGANGEN TIL Å TA KLAGEN UNDER BEHANDLING
3.1 Rettslig grunnlag
Registerførerens vedtak kan påklages til departementet av enhver som har rettslig klageinteresse i saken, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 9-1 første ledd. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet da underretning om vedtaket etter § 3-5 er kommet frem til vedkommende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunktet da han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Et vedtak om registrering kan likevel ikke påklages når det er gått mer enn tre måneder etter at vedtaket ble truffet, jf andre ledd. For øvrig kommer reglene i forvaltningsloven §§ 29 til 33 og 36 til anvendelse.
3.2 Departementets vurdering
Vedtak om å omgjøre registreringen av styret ble fattet 6. november 2010 med hjemmel i foretaksregisterloven § 7-1. Klagen ble fremmet 21. januar 2011. Problemstillingen er om klagen er rettidig. Klagefristen på tre uker løper fra det tidspunktet da underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende. Siden Sigvald Høye ikke var adressat for vedtaket løper klagefristen fra det tidspunktet da klager burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. § 9-1 andre ledd.

Departementet viser til at klagen er innkommet innenfor den absolutte fristen på tre måneder, jf. andre ledd. Videre viser departementet til at verken klager eller klagemotparten har påpekt problemstillingen. Foretaksregisteret har imidlertid lagt til grunn at klagen er rettidig i henhold til § 9-1 andre ledd. Klagetidspunktet ikke er bestridt. Departementet finner at klagen kan behandles med hjemmel i § 9-1 andre ledd.

4. OM FORETAKSREGISTERETS REGISTRERING
4.1 Rettslig grunnlag
I henhold til foretaksregisterloven § 5-1 første ledd skal registerføreren prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov.

Av forarbeidene til foretaksregisterloven fremgår det at foretaksregisterloven § 5-1 første ledd innebærer at registerføreren pålegges plikt til å granske lovligheten av de vedtakene som meldes til Foretaksregisteret. Det fremgår videre at kontrollen omfatter både innholdet i det som meldes og den saksbehandlingen som ligger til grunn for meldingen. Hva angår den selskapsrettslige kontrollen, uttales det at dette innbefatter kontroll både opp mot selskapsrettslige regler og av innsendte vedtekter. Se Ot.prp. nr. 50 (1984-85) side 52.

Det følger således av ordlyden i foretaksregisterloven § 5-1 og av forarbeidene til loven at registerføreren har myndighet til å prøve om de vedtak som meldes til registeret, er i samsvar med og er blitt til i samsvar med selskapslovgivningen. Dersom meldingens grunnlag er en selskapsbeslutning, må registerføreren kunne ta stilling til beslutningens gyldighet.

Det fremgår imidlertid av Ot. prp. nr. 50 (1984-85) side 33 og side 53 at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende faktiske omstendigheter
4.2 Departementets vurdering
Etter departementets vurdering skulle Foretaksregisteret ikke registert styret fordi opplysningene var uklare, jf. foretaksregisterloven § 5-2. Når dette likevel ble gjort er problemstillingen om Foretaksregisterets vedtak om å omgjøre registreringen av styret er i samsvar med reglene i foretaksregisterloven § 5-1, jf. § 6-1.

Ved melding om registering av styret i et ansvarlig selskap, skal utskrift av protokoll fra selskapsmøte som viser nødvendige vedtak vedlegges registermeldingen, herunder utskrift av protokoll som viser valg av styremeldlemmer, jf. foretaksregisterloven § 4-4.

Styrets medlemmer i ansvarlige selskap velges av selskapsmøtet, jf. lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 2-13 første ledd. Selskapsavtalen for Glomlia Skog ANS er undertegnet av samtlige deltakere og er i samsvar med selskapsloven § 2-3. Selskapsmøteprotokoll som viser valg av styremedlemmer er også underskrevet av samtlige deltakere. Dokumentene er således formelt i orden.

Det er vedtak fattet av selskapets organer som er styrende for selskapets virksomhet. Registermeldingens funksjon er å sørge for registrering av aktuelle opplysninger i Foretaksregisteret. Etter departementets vurdering er det derfor vedleggene til registermeldingen som korrekt angir de forhold som skal registreres.

Klagers advokat har opplyst at det ikke finnes skriftlig dokumentasjon for at det ble vedtatt en annen styresammensetning før foretaket ble registrert i Foretaksregisteret.

Registerfører har rett og plikt til å rette feil i registeret, jf. foretaksregisterloven § 7-1. Etter departementets vurdering skal Foretaksregisteret registrere opplysningene som fremgår av selskapsmøteprotokollen av 1. juni 1999. 

Foretaksregisteret opplyser at det sendes ut firmaattest til innsender etter at nyregistreringer og endringer er registert i Foretaksregisteret. Departementet vil derfor bemerke at det er noe underlig at det har gått ti år før feilen ble oppdaget. Departementet viser i den forbindelse til at en eventuell tvist mellom partene om de faktiske forholdene må avgjøres av domstolene.
5. VEDTAK
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Departementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 6. novmeber 2010.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.