GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN

M-10/1999 Vedlegg 1

 

  1. Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret bestar av kommune-, gårds-, bruks- og festenummer.
  2. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert flest antall dyr til slakt fra vedkommende bruk. (Det behøver derfor ikke i alle tilfeller være eier/Ieier som er oppfort.) Fødselsnummeret til disse produsentene er angitt i rapporten.
  3. Neste kolonne, "Prod.kode", viser hvilke(t) dyreslag som er oppfort i rapporten og angir hvilken kode som nyttes for de aktuelle dyreslag i søknad om produksjonstilskudd.
  4. Kolonnen "Levert slakt" angir summen av leveransene i 1998 pr. dyreslag fra driftsenheten, selv om leveransene eventuelt er fordelt på flere leverandører. Summen er angitt bade i antall dyr og omregnet til slaktegrisenheter. Talmaterialet er hentet fra Leveranseregisteret for slakt.
  5. Kolonnen "Husdyrkonsesjon" angir registrert konsesjon pr. 31.12.98 i antall dyr og slaktegrisenheter. For driftsenheter uten konsesjon innvilget etter søknad er dyretallet angitt med 0. Grensen for konsesjonsfri drift blir i disse tilfellene lagt til grunn ved beregningene. Grensene er 70 avlspurker, 1.400 slaktegriser, 5.000 verpehøner 80.000 slaktekyllinger, 20.000 kalkuner eller 1.400 slaktegrisenheter ved kombinasjoner av ovennevnte produksjoner.
  6. Kolonnen "Feilproduksjon" angir overskridelsen av tillatt dyretall. I kombinert svineproduksjon er det tillatt å fleske mellom slaktegriser og avlspurker, men ikke ut over grensen for konsesjonsfri drift.
  7. Siste kolonne, "Prod.-tillegg", angir omsøkt dyretall i søknad om produksjons-tilskudd. For slaktegriser, slaktekyllinger og kalkuner er summen av omsøkt dyretall i søknad om produksjonstilskudd pr. 31.07.98 og 31.12.98 oppgitt. Denne kolonnen er kun et sammenligningsgrunnlag, og inngår ikke i beregningen av overskridelsen av tillatt dyretall.