Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Kap 1400 post 70) - Høring

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring av regelverket for tilskudd til miljøorganisasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2016

Vår ref.: 16/684

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring av regelverket for tilskudd til miljøorganisasjoner.

Departementet tar sikte på å innføre revidert regelverk gjeldende fra og med tilskuddsåret 2017.

Høringsfristen er 30. mai 2016.

Høringsbrevet samt alle innkomne uttalelser vil bli lagt ut fortløpende på regjeringen.no/kld/ under temaet "høringer".

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.  Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter.

Liste over høringsinstanser og utkast til endring av forskriften er vedlagt.

Lenke til forskriften av 29.09.2011 https://lovdata.no/forskrift/2011-09-29-973

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 vil bli kunngjort senere og etter at ikraftsettelse av endringsforskriften er fastsatt. Kunngjøring om søknadsfrist legges ut på regjeringen.no. Tilskuddsmottakere i 2016 vil bli varslet direkte.

Hovedendringene i forslaget

Som et effektiviseringstiltak overfor de frivillige organisasjonene har Kulturdepartementet utarbeidet forslag til felles definisjoner for "tellende medlemmer" og "lokallag", samt felles krav til revisorattestasjon. Forslaget har vært på alminnelig høring, og definisjonene skal implementeres i Klima- og miljødepartementets regelverk i løpet av 2016.

Klima- og miljødepartementet ser i tillegg flere områder som er egnet til forenkling, og foreslår derfor å justere "Forskrift om grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser" på flere punkter.

I de følgende punktene gjennomgås departementets forslag til ny ordning og nytt regelverk. Hovedendringene i kriteriene til ny forskrift foreslåes som følger:

  1. Definisjon av tellende medlemmer samordnes med Kulturdepartementets definisjoner. (jf KUDs høringssak 15/3568 )
  2. Definisjon av lokallag samordnes med Kulturdepartementets definisjoner. (jf KUDs høringssak 15/3568)
  3. Den samlede bevilgningen deles i to deler, a. Frivillige miljøorganisasjoner b. Allmennyttige miljøstiftelser og sammenslutning av organisasjoner (paraplyorganisasjoner)
  4. Barne- og ungdomsorganisasjoner justeres opp (kriteriepoeng 100)
  5. Terskel minimum 5000 medlemmer (3000 for barne- og ungdomsorganisasjoner)
  6. Kriteriene "givere" og "gaver" etter skattefradragsordningen utgår.
  7. Beregning av del for samfunnsmessig betydning utgår.
  8. Krav om særattestasjon av revisor på eget skjema utgår.
  9. Tilskuddsforvaltningen overføres til direktoratsnivå.

Bakgrunn

I 2011 utarbeidet departementet ny forskrift, hovedsakelig med objektive kriterier for utregning av støttebeløp. Samtidig ble målgruppen utvidet til også å gjelde allmennyttige miljøstiftelser.

Det ble definert et sett nye kriterier i utregningen av støttebeløp til den enkelte organisasjon. I forskriften utgjør objektive kriterier 70 prosent av bevilgningen, mens 30 prosent fordeles etter kriteriet "samfunnsnyttig betydning", hvor departementet kan justere poengene til den enkelte organisasjon etter en helhetsvurdering.

Målgruppen for tilskuddsordningen er de store landsdekkende medlemsorganisasjonene, samt allmennyttige miljøstiftelser av nasjonal betydning. Forskriften ble iverksatt i tilskuddsåret 2012. Samtidig ble tilskuddsforvaltningen av et titalls små organisasjoner overført til etatene på ulike poster.

Forslag til forskriftsendring

Departementets erfaring er at dagens ordning ikke helt svarer til formålet. Formålet skal være å utløse frivillig miljøengasjement i befolkningen, lokalt og nasjonalt. Stiftelsene og paraplyorganisasjonene gjør dette i mindre grad, og departementet mener det kan være grunnlag for å vurdere innretningen på denne tilskuddsposten.

Det foreslås nå å to-dele tilskuddsordningen med forenklet kriteriesett for medlemsorganisasjoner og egen ordning for miljøstiftelser og paraplyorganisasjoner. 77% av bevilgningen fordeles til medlemsorganisasjonene, herunder barne- og ungdomsorganisasjonene, mens bevilgningen til miljøstiftelser og sammenslutning av organisasjoner (paraplyer) gis innenfor rammen av 23% av den totale bevilgningen.

Det foreslås å fjerne nåværende differensiering på organisasjonsform mellom barne- og ungdomsorganisasjonene (20 poeng) og medlemsorganisasjonene (100 poeng), slik at begge gis kriteriepoeng 100 for organisasjonsform. Departementet mener det er viktig å stimulere til deltakelse i barne- og ungdomsaktiviteter, og at det ikke er noen særlig grunn til at disse organisasjonene skal få en mindre del av potten.

Kriteriepoeng 20 for sammenslutning av organisasjoner fjernes, da støtten blir beregnet prosentvis.

Kriteriene "givere" og "gaver etterskattefradragsordningen", dvs. antall innberettede personer med rett til fradrag etter gavefradragsordningen i skatteloven og samlet giverinntekter fra gaver avgrenset som i skatteloven ble innført for å kreditere oppslutning, først og fremst for stiftelser, som ikke får uttelling for medlemmer. Ordningen er omfattende å kontrollere og gjenspeiler ikke nødvendigvis oppslutning. Det brukes ofte andre lavterskelordninger og ulike fadderordninger, som ikke har gitt noen uttelling i poengberegningen. 

Kriteriet "samfunnsnyttig betydning" har gitt departementet rom for fleksibilitet i fordelingen. Det medfører imidlertid en skjønnsvurdering og tar oppmerksomheten bort fra hovedfordelingen som gis etter objektive kriterier. Departementet mener at det er behov for forenkling og transparens på dette punktet.

Krav om autorisert revisor opprettholdes, men særattestasjon på eget skjemautgår. Dette vil gi en økonomisk besparelse for organisasjonene, samtidig som tilskuddsforvalters mulighet for kontroll opprettholdes tilstrekkelig.

Tilskuddsforvaltningen foreslåes lagt på direktoratsnivå. Dette medfører at departementet blir klageinstans.

Klima- og miljødepartementet presiserer at målet med omleggingen er å forenkle tilskuddsordningen både for tilskuddsmottakere og tilskuddsforvaltere. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokalt miljøengasjement, gjennom et ryddig og transparent system, og hvor midlene også kommer allmenheten til del.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forutsatt at nivået på den totale bevilgningen til denne posten opprettholdes i tilskuddsåret 2017, vil organisasjonene, etter noen justeringer og med noen unntak, få opprettholdt sin støtte omtrent på 2016 nivå. Den nye modellen medfører at både medlemsorganisasjoner, stiftelser og paraplyorganisasjoner avgir en andel av økningen som blir barne- og ungdomsorganisasjonene til del.

I den nye forskriften fryses tildelingene til miljøstiftelser og paraplyorganisasjoner til 23 prosent av bevilgningen på posten. Dette tilsvarer en fordeling på 2016-nivå

For miljøstiftelsene blir tilskuddet til den enkelte stiftelse et gjennomsnittlig tilskudd av de tre siste årene i prosent av totalt bevilgning til stiftelsene. Total tildeling for stiftelsene blir på 2016-nivå. De tre paraplyorganisasjonene vil få et like stort tilskudd, med samlet tildeling på 2016-nivå.  Eventuelle nye allmennyttige miljøstiftelser eller paraplyorganisasjoner, som over tid tilfredsstiller kravene i forskriften, vil i utgangspunktet beregnes innenfor rammen av 23% og støttenivået vurderes i hvert tilfelle.

Medlemsorganisasjonene vil komme noe ulikt ut, men de vil ha den fleksibilitet som ligger i insentivene i ordningen.

Medlemsorganisasjoner som ikke tilfredsstiller minimumskravet for antall medlemmer flyttes til en annen post på budsjettet og beholder sitt tilskudd.

Vedlagt utkast til endringsforskrift.

 

Med hilsen

 

Arne Ness (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne-Lise Haugeto
seniorrådgiver 

Kopi til:

     

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO

Utkast

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

 

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 29. september 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak.

Endringer: Endret ved forskrift 19. des 2013 nr. 1757  

I

I forskrift 29. september 2011om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser gjøres følgende endringer:

 

I § 2 første ledd gjøres følgende endringer:

Bokstav c og d skal lyde:

c) som er registrert i Frivillighetsregisteret

d) som har et register over, minst 5000 medlemmer (3000 for barne- og ungdomsorganisasjoner), som oppfyller kravene i § 10.

Bokstav e) oppheves

 

I § 3 gjøres følgende endringer:

Bokstav e skal lyde:

e) som avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

 

Annet ledd oppheves

 

§ 5 Annet ledd oppheves

 

§ 6 skal lyde:

§ 6. Deling av tilskuddet

Før beregning av tilskuddet til de enkelte organisasjoner og stiftelser, deles tilskuddsbevilgningen i to. Den ene delen, del for frivillige medlemsorganisasjoner, utgjør 77 prosent av den samlede tilskuddsbevilgning, mens den andre delen, del for allmennyttige miljøstiftelser og sammenslutning av organisasjoner utgjør 23 prosent, av den samlede tilskuddsbevilgningen

 

§ 7 skal lyde:

§ 7. Beregning av tilskuddet til frivillige organisasjoner

Tilskuddet fordeles etter forholdstallet mellom summen av mottakerens poeng og summen av alle tilskuddsmottakeres poeng. Den enkelte mottakers poeng beregnes som summen av følgende poengelementer:

a) For organisasjoner multipliseres summen av antall tellende medlemmer med summen av medlemsinntekter, oppgitt i millioner kroner. En organisasjon kan maksimalt oppnå 100 poeng.

b) Frivillig organisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjon gir 100 poeng.

c) Organisasjonens samlede antall lokallag gir følgende poeng:

Over 200

200 poeng

199-190

190 poeng

189-180

180 poeng

179-170

170 poeng

169-160

160 poeng

159-150

150 poeng

149-140

140 poeng

139-130

130 poeng

129-120

120 poeng

119-110

110 poeng

109-100

100 poeng

99-90

90 poeng

89-80

80 poeng

79-70

70 poeng

69-60

60 poeng

59-50

50 poeng

49-40

40 poeng

39-30

30 poeng

29-20

20 poeng

19-10

10 poeng

9-5

5 poeng

4-0

0 poeng

d) Antall fylkes- og regionlag:

19-17

100 poeng

16-12

60 poeng

12-5

30 poeng

5-1

10 poeng

Et tellende medlem er per 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, (for barne- og ungdomsorganisasjoner: er under fylte 26 år,) står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge. Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og gjelde for maksimalt et kalenderår. Ved bruk av familie- eller søskenmedlemsskap, teller hvert medlem som individuelt medlem og kontingenten per familie- eller søskenmedlemsskap skal ikke være mindre enn 100 kroner. Fulle demokratiske rettigheter er stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant.

Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen. Lokallaget skal ha minst fem medlemmer, et styre valgt av og blant medlemmene og ha aktivitet i tråd med formålet for ordningen. Fylkes- og kretslag som fungerer som lokallag, regnes som lokallag.

Et fylkes- og regionlag er en selvstendig geografisk avgrenset enhet i organisasjonen og et organisasjonsledd mellom lokallag og den sentrale organisasjon, og gjennom å ha vedtekter, eget styre valgt av og blant lokallagene minst hvert tredje år, selvstendig økonomi og ha sendt årsberetning for året før søknadsåret til sentrallaget.

Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende medlemmer, lokallag og fylkeslag som oppfyller disse kravene.

 

§ 8 skal lyde:

§ 8. Beregning av tilskuddet forallmennyttige miljøstiftelser og sammenslutning av organisasjoner

23 prosent av den totale bevilgningen, fordeles slik: Allmennyttige miljøstiftelser, på basis av gjennomsnittlig tildelt bevilgning i 2014-2016. Sammenslutning av organisasjoner fordeles med like stort tilskudd, med samlet tildeling på 2016-nivå.

 

§ 10 skal lyde:

§ 10 Registrering og dokumentasjon av tellende medlemmer og lokallag

Som dokumentasjon på tellende medlemmer kreves sentralt medlemsregister. Registeret kan være en samling av oversikter fra lokallagene. Registeret skal inneholde navn, kontaktinformasjon, (for barne- og ungdomsorganisasjoner: fødselsdato), eventuell tilknytning til lokallag og informasjon om betalt kontingent for hvert medlem per 31.desember i grunnlagsåret. Registeret skal skille mellom tellende og andre medlemmer og oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av registeret. Medlemmenes demokratiske rettigheter skal fremgå av organisasjonens vedtekter.

Som dokumentasjon på tellende lokallag kreves årlig rapport sendt til sentralleddet med navn på styremedlemmer og når de er valgt og orientering om aktivitet. Årsmøtereferat kan brukes som rapport hvis den inneholder nødvendig informasjon. Antall medlemmer i lokallaget dokumenteres med opplysning om lokallagstilknytning i det sentrale medlemsregisteret.  

Som dokumentasjon på tellende fylkes- og regionlag kreves årsmøtereferat sendt til sentralleddet som viser valg av styremedlemmer, av og blant lokallagene, minst hvert tredje år, vedtak om egen økonomi.

Organisasjonen må kunne gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for kontroll.

 

§ 11 utgår

 

§ 12 skal lyde:

§ 12. Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes tilskuddsforvalter på fastsatt skjema og inneholde

a) søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer

b) bankkontonummer

c) vedtekter fra nye søkere

d) vedtekter om disse er endret siden forrige søknad med endringer markert

 

 Søknaden fra frivillige organisasjoner skal i tillegg inneholde

a) antall tellende medlemmer

b) samlet kontingent som tellende medlemmer per 31. desember har betalt for året før søknadsåret

c) antall lokallag

d) antall fylkes- eller regionlag

 

Årsmelding og årsregnskap med revisjonsberetning som vedlegges søknaden. Kan ikke endelige dokumenter legges frem innen søknadsfristen, skal det opplyses om dette.

 

§ 13 skal lyde:

§ 13. Opplysningsplikt

Organisasjonene plikter uoppfordret og løpende å gi tilskuddsforvalter alle opplysninger som har betydning for fastsettelsen av tilskuddet til organisasjonen.

 

§ 14 skal lyde:

§ 14. Kunngjøring og søknadsfrist

Tilskuddsforvalter underretter i søknadsåret tilskuddsmottaker skriftlig om søknadsfrist for tilskudd for kommende år. Tilskuddsforvalter kunngjør også tilskuddene i egnede media.

Søknad som sendes inn etter fristen, kan avvises.

 

§ 19 skal lyde:

§ 19. Tilsyn

Tilskuddsforvalter kan føre tilsyn med at tilskuddsmottaker oppfyller kravene i forskriften, at opplysningene i søknaden er riktige og at organisasjonen drives i henhold til sine vedtekter. Riksrevisjonen kan også gjennomføre slik kontroll.

 

Tilsynet kan føres med et utvalg tilskuddsmottakere som trekkes ut for særskilt tilsyn.

Medlemsregistre kan ikke kreves utlevert, men tilskuddsforvalter kan kreve innsyn hos tilskuddsmottaker.

 

Tilskuddsforvalter kan utføre tilsynet selv eller ved en representant, f.eks. revisor. Tilskuddsmottaker plikter å samarbeide ved tilsynet, blant annet ved å innhente og systematisere informasjon som er nødvendig for tilsynet. Utlånt materiale skal returneres eller makuleres etter kontroll.

 

II

§ 20 skal lyde:

§ 20. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2016 med virkning for søknader om tilskudd for tilskuddsåret 2017.

 

§ 21 utgår

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Norsk friluftsliv
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Naturvernforbundet
Framtiden i Våre Hender
Den Norske Turistforening
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen
Natur og ungdom
Miljøagentene
Fortidsminneforeningen
Forbundet Kysten
Norges Kulturvernforbund
Regnskogfondet
Sabima
Stiftelsen Idebanken
Miljøstiftelsen Bellona
WWF-Norge
Zero Emission Resource Organisation
Norsk Kulturarv
Norsk Klimastiftelse
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen