Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji

Vi viser til klage datert 15.7.2011 som er oversendt med brev fra Enhetsregisteret 24.8.2011 samt vårt brev datert 5.10.2011 med informasjon om forlenget saks­behand­lingstid. Vi viser også til følgende:

  • brev med ytterligere informasjon fra Brønnøysundregistrene datert 29.8.11
  • brev fra Advokatfellesskapet H ·M datert 13.10.2011
  • brev med ytterligere informasjon fra klager datert 6.11.2011
  • brev med ytterligere informasjon fra klager datert 23.1.12
  • e-post fra klager datert 31.1.12

Flere av brevene inneholder vedlegg. Vedleggene omhandler også en vedtektsendring fra 2010 og et selskap der foreningen Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji har eierinteresser. Det sist innkomne dokumentet, e-posten fra 31. januar 2012, er en oversendt bekreftelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at foreningen er slettet som trossamfunn. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi i denne saken kun har behandlet registreringen av nytt styre og daglig leder etter generalforsamlingen i mars 2011.

Bakgrunn

Klagen gjelder Enhetsregisterets vedtak av 12. juli 2011 om å registrere nytt styre og daglig leder i Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji. Enhetsregisteret begrunner vedtaket med at vedlagte protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 13.3.2011 er kontrollert og funnet i orden. Klager hevder at registreringen av nytt styre er ugyldig og ber om at det tidligere styret gjeninnføres i Enhetsregisteret. Klager hevder at den valgte styrelederen og to styremedlemmer ikke kunne velges til rollene.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Lovgrunnlaget

Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd første punktum lyder: ”Registerføreren skal prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven.” Enhetsregisterloven § 17 første ledd tredje punktum lyder: ”Straks opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret”.

Enhetsregisterets kontroll gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Kontrollen av endringsmeldingen ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende omstendigheter. Dersom vilkårene for registrering er oppfylt, skal opplysningene innføres i registeret. Dersom vilkårene ikke er oppfylt skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven §§ 17 og 19.

Departementets vurdering

Om selve klagebehandlingen

Det kommer frem av sakens dokumenter at det ligger en personkonflikt i bunnen. Partene i saken har skrevet flere brev frem og tilbake til hverandre uten at det har løst situasjonen. Nærings- og handelsdepartementet vil på denne bakgrunn orientere klager om prosessen rundt selve registreringen og den senere klagebehandling som foretas i
Enhets­registeret og i Nærings- og handelsdepartementet.

Enhetsregisteret er et elektronisk register som samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enhetsregisteret inneholder data om enheter, så som navn, adresse, styre, osv. som har registrerings­plikt enten i Enhetsregisteret eller i andre såkalte tilknyttede registre.

Enhetsregisterets og Nærings- og handelsdepartementets oppgaver i saken er knyttet til innholdet i Enhetsregisteret, og er dermed avgrenset til å vurdere selve registreringen av endringene i trossamfunnet. Vi har ikke etter loven myndighet til å vurdere annet enn om dokumentene som ble sendt til Brønnøysundregistrene og som lå til grunn for den nye registreringen, er i overensstemmelse med lov. I forarbeidene til enhetsregisterloven, Ot.prp. nr. 11 (1993-94) står det på side 62 første spalte: ”Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at det foreligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven. Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.” Andre sider av denne saken, så som tvister om medlemskap i trossamfunnet, må derfor løses andre steder, som i domstolsapparatet.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Enhetsregisteret. Verken Enhetsregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering fremstår som riktig og lovmessig, men faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med lov og forskrift. Ut over det har verken Enhetsregisteret eller departementet kompetanse til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet.

Som det fremgår av det ovenstående er registreringsmeldingen utgangspunktet for den vurdering som foretas før registreringen. De opplysningene som blir gitt i registermeldingen sjekkes opp mot medfølgende vedlegg. Melding og vedlegg sjekkes mot enhets­registerloven med forskrift. Det er altså en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av Registerfører. Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken. Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel ligger fast. 

Om klagen
Ved registrering av endret styresammensetning og ny daglig leder skal bekreftet utskrift av protokoll som viser valg av styre og daglig leder vedlegges. Enhetsregister­loven § 8 første ledd krever skriftlig erklæring fra styret, signaturberettiget daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson om at de opplysninger som meldes, er riktige. Hvis enheten ikke også skal registreres i Foretaks­registeret, må dessuten protokoll som viser valg av styre vedlegges meldingen.

Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling datert 13.3.2011 viser nødvendige vedtak, er underskrevet og er ellers formelt i orden. Etter loven er dette tilstrekkelig for registrering i Enhetsregisteret.

Klager hevder at styreleder ikke kunne gjenvelges fordi vedtektene fastsetter at personer med dobbelt medlemskap ikke kan velges til rollen som styreleder. Klager hevder videre at vedtektene fastsetter at styremedlemmene skal beherske språket gurmuhki.

Verken Enhetsregisteret eller Nærings- og handels­departementet kan eller skal kon­trollere om de personene som er valgt av general­forsamlingen, oppfyller foreningens vedtekter. Vi har dermed ikke mulighet til å prøve om det som fremkommer av protokollen, faktisk medfører riktighet, og kan ikke foreta bevisførsel. Det som står i protokollen, legges til grunn for den registreringen som foretas.

Hvis partene i saken ønsker å prøve gyldigheten av vedtakene fattet av general­forsam­lingen, må det gjøres i domstolsapparatet.

Endringsmeldingen mottatt i Brønnøysundregistrene som lå til grunn for registrering 12. juli 2011 av nytt styre og daglig leder i Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, var i samsvar med lov og den skal dermed registreres, jf. enhetsregisterloven § 17.


Vedtak
Med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge.