H-08/00 Vedlegg 3

Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

Vedlegg 3

Overføringer fra statsforvaltningen til kommuneforvaltningen i 2000

Tall i 1 000 kr.

Øremerkede tilskudd

Kap.

Navn

Saldert budsjett

RNB
2000
2)>

Post

20001)>

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

221

Tilskudd til grunnskolen

60

Tilskudd til virkemiddeltiltak Nord-Norge

18 758

18 758

61

Tilskudd til institusjoner

32 734

32 734

62

Tilskudd til Fjellheim leirskole

3 682

3 682

63

Tilskudd skolefritidsordninger

399 089

399 089

64

Tilskudd til undervisning i finsk

5 849

5 849

66

Tilskudd lønn leirskoleopplæring

20 700

20 700

67

Tilskudd kommunale musikk- og kulturskoler

83 500

83 500

68

Tilskudd til det samiske opplæringsområdet

25 133

25 133

229

Andre formål i grunnskolen

60

Kompensasjon for investeringskostnader R-97

501 383

501 383

62

Kompensasjon i forbindelse med midlertidige lokaler

80 000

27000

231

Tilskudd til videregående opplæring

60

Tilskudd til landslinjer m.v.

139 177

139 177

61

Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen

85 121

85 121

66

Tilskudd til teknisk undervisningsutstyr og

tilpasning av lokaler

30 000

30 000

232

Statlige skoler med opplæring på videregående nivå

60

Tilskudd til fylkeskommuner

1 700

1 700

234

Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger

60

Tilskudd til formidling av reformlærlinger

10 000

10 000

239

Andre formål i videregående skole

60

Utlånsordning for skolebøker

100 000

100 000

243

Kompetansesentra for spesialundervisning

60

Tilskudd til kommuner og fylkekommuner

10 000

10 000

249

Andre tiltak i utdanningen

60

Tilskudd til IKT-tiltak

5 000

5 000

61

Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole

2 000

2 000

253

Folkehøgskoler

60

Tilskudd til fylkeskommunale folkehøgskoler

38 838

38 838

254

Tilskudd til voksenopplæring

60

Tilskudd til norskopplæring for innvandrere

319 211

367 811

62

Tilskudd til grunnsoleopplæring for innvandrere

55 325

53 325

260

Universitetet i Oslo

61

Refusjon for bruk av sykehus

14 319

14 319

261

Universitetet i Bergen

61

Refusjon for bruk av sykehus

2 875

2 875

262

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

61

Refusjon for bruk av sykehus

8 298

8 298

263

Universitetet i Tromsø

61

Refusjon for bruk av sykehus

1 715

1 715

281

Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

60

Tilskudd til RIT 2000

119 700

93 900

Sum

2 114 107

2 081 907

Kulturdepartementet

320

Allmenne kulturformål

60

Lokale og regionale kulturbygg

49 312

35 312

322

Billedkunst, kunsthåndverk og design

61

Tilskudd til fylkeskommunale kulturoppgaver

9 571

9 571

324

Teater- og operaformål

60

Scenekunst i fylkeskommuner

2 553

2 553

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

60

Mobil bibliotektjeneste og biblioteklokaler

19 101

19 101

328

Museums- og andre kulturvernformål

60

Tilskuddsordning for muséer

131 582

131 582

Sum

212 119

198 119

Justisdepartementet

474

Konfliktråd

60

Overføringer til kommunene

24 700

24 700

Sum

24 700

24 700

Kommunal- og arbeidsdepartementet

550

Lokal næringsutvikling

60

Tilskudd til utkantkommuner

26 000

20 800

61

Kommunale næringsfond

127 540

127 540

63

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

0

50 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

60

Handlingsplan for Oslo indre øst

50 000

50 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

60

Oppstartingstilskudd

1 497 800

1 497 800

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

433 200

433 200

Sum

2 134 540

2 179 340

Sosial- og helsedepartementet

610

Rusmiddeldirektoratet

60

Tilskudd til forebyggende og kompetansegivende tiltak

34 000

34 000

614

Tiltak for rusmiddelmisbrukere

63

Tilskudd til rusmiddeltiltak

162 100

156 100

670

Tiltak for eldre

61

Tilskudd til omsorgstjenester

2 743 800

2 743 800

62

Styrking av geriatri

7 000

7 000

673

Tiltak for funksjonshemmede

61

Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med

898 000

898 000

psykisk utviklingshemming

62

Tilskudd til utskrivning av unge funksjonshemmede

45 000

45 000

63

Begrenset bruk av tvang

98 300

98 300

65

Psykisk utviklingshemmede med sikringsdom

29 000

35 000

674

Handlingsplan for funksjonshemmede

60

Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede

45 000

45 000

703

Fengselshelsetjenesten

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

61 100

61 700

705

Kursvirksomhet og stipendier

60

Rekruttering mm av helsepersonell

32 100

33 100

61

Turnustjeneste, videreutdanning m.v.

48 400

47 400

62

Bedriftsintern utdanning m.v.

34 000

34 000

718

Rehabilitering

60

Rehabilitering (bevilget på kap. 720 i 1998)

103 300

103 300

719

Andre forebyggende tiltak

66

Handlingsplan mot selvmord

7 700

7 700

730

Fylkeskommunens helsetjeneste

60

Innsatsstyrt finansiering av sykehus

10 995 000

11 933 000

61

Refusjon av poliklinisk virksomhet ved sykehus m.v.

2 945 500

2 997 000

62

Tilskudd til regionsykehus

1 531 900

1 781 470

63

Refusjon godkjente kapitalutgifter

288 500

288 500

64

Tilskudd til utstyr på sykehus

764 000

4000

66

Helseregionale og andre samarbeidstiltak

39 000

39 000

67

Andre tilskudd

46 200

46 200

739

Andre utgifter

60

Tilskudd til helsepersonellbemanning i

59 000

61 700

luftambulansetjenesten

61

Tilskudd til driftsavtaler

194 000

194 000

64

Tilskudd til RIT 2000

100 300

100 300

65

Kreftbehandling m.m

221 700

221 700

66

Mammografiscreening

71 900

61 200

742

Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter

60

Tilskudd

3 800

3 800

743

Statlig stimuleringstiltak for psykisk helsevern

60

Utredninger og utviklingsarbeid

78 700

78 700

62

Tilskudd til psykiatri i kommuner

655 100

655 100

63

Tilskudd til styrking av psykisk helsevern i fylkene

627 900

627 900

64

Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern for voksne

49 000

49 000

65

Utbygging av psykisk helsevern for barn og ungdom

126 000

88 000

Sum

23 146 300

23 579 970

Barne- og familiedepartementet

840

Tilskudd til krisetiltak

60

Tilskudd til kommuner til krisetiltak

47 570

47 570

841

Familievern

60

Tilskudd til familievernkontorer

123 917

123 917

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

63

Særskilte tiltak

18 500

18 500

856

Barnehager

60

Driftstilskudd til barnehager

4 716 000

4 716 000

61

Stimuleringstilskudd

45 000

45 000

64

Prøveprosjekt Oslo indre Øst

15 000

15 000

Sum

4 965 987

4 965 987

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

1504

Innskutte midler til lokale forhandlinger i skoleverket

60

Tilskudd til preliminære forhandlinger til kommune og fylkeskommune

13 000

Sum

13 000

Fiskeridepartementet

1064

Havnetjenesten

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

10 000

10 000

Sum

10 000

10 000

Samferdselsdepartementet

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

60

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser

27 900

27 900

1320

Statens vegvesen

60

Tilskudd til fylkesvegformål

250 900

168 900

1330

Særskilte transporttiltak

60

Avgiftskompensasjon rutebiler

464 000

464 000

Sum

742 800

660 800

Miljøverndepartementet

1425

Vilt- og fisketiltak

60

Kommunal vilt- og fskeforvaltning

14 000

14 000

65

Fallvilt

8 000

8 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

60

Kommunal naturforvaltning

7 212

6 212

62

Tilskudd til interkommunalt friluftsråd

3 300

3 300

1429

Riksantikvaren

60

Regionale kulturminnetiltak

23 700

23 700

1441

Statens forurensningstilsyn

63

Tilskudd til kommunale avløpstiltak

79 613

79 613

64

Aksjon Jærvassdrag

3 462

3 462

1463

Regional og lokal planlegging

63

Lokal Agenda 21, utvikling av miljøbyer

19 456

19 456

Sum

158 743

157 743

Forsvarsdepartementet

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

60

Tilskudd til kommuner

5 875

5 875

Sum

5 875

5 875

Folketrygden

2755

Helsetjeneste i kommunene

61

Tilskudd til fastlønnsordning allmenleger

193 000

193 000

62

Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter

149 000

149 000

Sum

342 000

342 000

Sum ørem. tilskudd på 60 poster i kommuneopplegget

33 857 171

34 219 441

Rammetilskudd

571

Kommuner

60

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning

29 441 758

29 483 608

62

Nord-Norge tilskudd

995 593

995 593

63

Regionaltilskudd

393 747

393 747

64

Skjønnstilskudd

2 856 674

2 856 674

65

Hovedstadstilskuddet

196 786

196 786

66

Overgangsordning ved løpende inntektsutjevning

250 869

250 869

68

Forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd

752 573

752 573

Sum rammeoverføringer kommuner

34 888 000

34 929 850

572

Fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning

15 168 643

15 672 543

62

Nord-Norge tilskudd

673 300

673 300

64

Skjønnstilskudd

1 179 400

1 179 400

65

Hovedstadstilskuddet

132 600

132 600

66

Overgangsordning ved løpende inntektsutjevning

23 057

23 057

Sum rammeoverføringer fylkeskommuner

17 177 000

17 680 900

Sum rammeoverføringer

52 065 000

52 610 750

Tilskudd til flyktninger og asylsøkere (medregnes ikke i kommuneopplegget)

221

Tilskudd til grunnskolen

65

Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen

599 635

671 935

231

Tilskudd til videregående opplæring

65

Tilskudd til ekstra opplæring for språklige minoriteter

elever/lærlinger

38 400

38 400

521

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd

1 591 700

1 301 700

62

Kommunale innvandrertiltak

11 000

11 000

743

Statlig stimuleringstiltak for psykisk helsevern

61

Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger

16 500

16 500

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

64

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

92 100

92 100

Sum

2 349 335

2 131 635

Annet

1632

Momskompensasjon

60

Momskompensasjon

978 000

978 000

294

Kirkelig administrasjon

72

Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

110 000

85 000