H-08/00 Vedlegg 4

Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

Vedlegg 4

I tabell 2.1 i kommuneøkonomiproposisjonen (foreløpig utgave) var det feil i tallene for overføringer i inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner i 2000. Tabellen nedenfor viser de riktige tallene.

Frie inntekter for kommunene og fylkeskommunene i 1999 og 2000. Millioner kroner og endring i prosent 1)> .

Kommunene

Fylkeskommunene

1999

2000

Endring

1999

2000

Endring

Skatter i alt

59 743

61 215

2,5

29 967

30 890

3,1

Herav skatt på inntekt og formue

56 875

58 200

2,3

29 967

30 890

3,1

Overføringer i inntektssystemet

33 657

34 930

3,8

16 524

17 461

5,7

Frie inntekter

93 400

96 497

3,3

46 491

47 999

3,2

Kommuneforvaltning i alt

1999

2000

Endring

89 710

92 105

2,7

86 842

89 090

2,6

50 181

52 391

4,4

139 891

144 496

3,3

Korrigert for oppgaveendringer, innlemming av øremerkede tilskudd m.v.

Deflator for 2000 er 3,3 prosent.