h-notat 05.03.2002

Forskrift om endring av forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Utkast til forskriftsendring:

Forskrift om endring av forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48)

Finansdepartementet har XX. mars 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75 endret forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48)

1.

Forskriftens tittel skal lyde:

Frivillig registrering av skipsrederier og flyselskaper (Forskrift nr. 48)

§ 1 skal lyde:

Skipsrederier og flyselskaper, som frakter passasjerer med skip eller fly i utenriks fart, kan etter søknad til vedkommende fylkesskattesjef registreres i avgiftsmanntallet etter bestemmelsene i kap. VII i lov om merverdiavgift og på vilkår som nevnt i denne forskrift.

Som skip i utenriks fart regnes fartøy som regelmessig går mellom utenlandske havner eller mellom norsk havn og havn i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Tilsvarende gjelder for fly.

§ 2 skal lyde:

Frivillig registrering etter § 1 skal omfatte hele den virksomhet med passasjerbefordring som skipsrederiet/ flyselskapet driver med skip eller fly, unntatt den virksomhet som gjelder innenriks passasjerbefordring.

Virksomhet som gjelder flyging av transitt- og transferpassasjerer her i landet til eller fra utlandet omfattes likevel av den frivillige registreringen. Med transitt- og transferflyging menes i denne forskriften flyreise med påfølgende reise med samme fly (transittpassasjerer) eller med annet fly (transferpassasjerer) så fremt den påfølgende flyreise påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første. Bestemmelsen her gjelder uten hensyn til om reisen skjer med rute og/eller charterfly, og uten hensyn til om den påfølgende reise innebærer skifte av lufthavn så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt.

§ 3 skal lyde:

Frivillig registrerte skipsrederier/ flyselskaper skal ikke beregne utgående avgift av vederlag for passasjerbefordring med skip eller fly i utenriks fart.

I §§ 4,5,6,7 og 8 skal "skipsrederier" erstattes med "skipsrederier/flyselskaper".

II.

Endringene gjelder fra 1. april 2002.