Håndtering av administrative utgifter og fellesutgifter i KOSTRA

Håndtering av administrative utgifter og fellesutgifter i KOSTRA

Rapport fra Fûrst og Høverstad

KOSTRA har fra og med 1.1.2001 blitt et obligatorisk, landsomfattende system for kommunesektorens rapportering til statlige myndigheter. Det vil imidlertid fortsatt være behov for utvikling av KOSTRA på enkelte områder.

Kommunal- og regionaldepartementet har mottatt innvendinger mot KOSTRA’s definisjon og retningslinjer for håndtering av administrative utgifter og fellesutgifter, spesielt om skillet mellom funksjon 120 (420) og brukerretta funksjoner.

Departementet har bestilt rapporten ”KostRA –Håndtering av administrasjon og fellesutgifter” fra konsulentene Fûrst og Høverstad. Konsulentene har utredet og kommet med forslag til løsning på problemstillingene knyttet til administrasjon og fellesutgifter. Arbeidet med utredningen har blitt gjennomført ved hjelp av drøftinger med utvalgte referansepersoner i kommuner som har organisert sin virksomhet etter resultatenhetsmodellen og/eller bestiller-/utførermodellen.

I rapporten foreslås det å opprettholde dagens prinsipp for definisjon av ”ledere”. Det anbefales imidlertid noen justeringer i veiledningen til hvordan støtte- og stabsfunksjoner skal behandles. Departementet ber om at kommuner og fylkeskommuner uttaler seg om rapporten og anbefalingene på e-post-adresse: KRD.KOSTRA@KRD.dep.no innen 20.11.02

Departementet vil følge opp rapporten med eventuelle endringer i veiledningen. Første mulighet er i veiledningen for 2003. Det utelukkes heller ikke at det kan komme endringer senere.

Rapporten kan leses her.