Helsoteket Drift AS

Vi viser til udatert klage som er oversendt med brev fra Foretaksregisteret til Nærings- og handelsdepartementet 17. august 2012. Vi viser også til foreløpig svar sendt fra departementet 12. oktober 2012.

Om saken
Foretaksregisteret registrerte melding om fravalg av revisjon for regnskapsåret 2012 for Helsoteket Drift AS i Foretaksregisteret 26. mai 2012.

Ved innlevering av årsregnskapet for 2011 gikk det imidlertid frem at selskapet for regnskapsåret 2011 ikke var innenfor terskelverdiene for å kunne fravelge revisjon, jf. aksjeloven § 7-6 første ledd. Reglene i aksjeloven § 7-6 andre ledd sier at dersom årsregnskapet viser at terskel­verdiene er overskredet i et regnskapsår, skal selskapets årsregnskap for påfølgende regnskapsår også revideres. Foretaks­registeret ga derfor selskapet varsel med pålegg om å melde ny revisor 10. juli 2012.

Klager har påklaget varselet fra Foretaksregisteret. Klager viser til at selskapets omsetning for 2012 og 2013 vil bli under 5 millioner kroner.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen må avvises. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Rettslig grunnlag
Nye bestemmelser om unntak fra revisjonsplikt ble vedtatt og sanksjonert i 2011. Reglene trådte i kraft 1. mai 2011 med virkning fra 1. januar 2012.

I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd kan general­forsamlingen med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom følgende vilkår er oppfylt:

  1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner,
  2. selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  3. gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk

Aksjeloven§ 7-6 andre ledd lyder: (2) Viser et årsregnskap driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger terskelverdiene i første ledd, skal selskapets årsregnskap for påfølgende regnskapsår revideres.

Etter aksjeloven §§ 16-55 og 16-16 skal Foretaksregisteret sende varsel til selskapet dersom selskapet i medhold av lov skal ha revisor, og selskapet ikke har meldt en revisor til Foretaksregisteret. Hvis selskapet ikke retter seg etter de pålegg og de fristene som er gitt av Foretaksregisteret, skal registeret etter aksjeloven § 16-17 varsle tingretten om dette. Tingretten skal deretter uten ytterligere varsel beslutte selskapet oppløst.

Departementets vurdering
Etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28 første ledd, er det bare enkeltvedtak som kan påklages. Hvis klagen skal kunne tas under behandling, er det dermed en forutsetning at varsel etter aksjeloven § 16-6 første ledd, er å regne som et enkeltvedtak. Etter § 2 første ledd bokstav b, er et enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Et slikt varsel (eller pålegg) om å melde ny revisor medfører ikke at selskapet oppløses og det er heller ikke andre juridiske konsekvenser knyttet direkte til varselet. Et varsel etter aksjeloven § 16-16 første ledd er imidlertid et steg på veien mot eventuell oppløsning. Det er avgjørelsen i tingretten som er det endelige vedtaket.

Varselet skal gi anledning til å rette opp forholdene i selskapet. Bare dersom dette ikke blir ordnet, vil det tas ytterligere skritt fra Foretaksregisterets side i form av et varsel til tingretten etter aksjeloven § 16-17. Dersom vilkårene for å sende varselet ikke er oppfylt, vil tingretten ikke kunne oppløse selskapet.

Et slikt varsel som Foretaksregisteret har sendt, er etter vår vurdering ikke en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter for en bestemt person. Et slikt varsel er derimot en såkalt prosessledende avgjørelse eller handling.

En handling som ikke er et vedtak, er også tuftet på en avgjørelse. En avgjørelse som ikke tar sikte på å regulere vedkom­mendes rettsstilling på en eller annen måte, er imidlertid ikke å regne som et enkeltvedtak. Begrepet enkeltvedtak knytter seg til den materielle rettsstillingen. Prosessuelle avgjørelser faller dermed utenfor selv om det dreier seg om en individuell avgjørelse knyttet til den enkelte sak. Andre eksempler på slike prosessledende avgjørelser er pålegg om å gi forklaring eller å legge fram et dokument.

Departementet har etter dette konkludert med at det å sende et slikt varsel ikke kan regnes som et enkeltvedtak.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at aksjeloven ikke har etablert noen overgangsordninger eller åpner for unntak når det gjelder de kravene som stilles i aksjeloven § 7-6 andre ledd (sitert på side 2). Selv om omsetningen for både inne­værende og kommende år er under terskelverdiene i aksjeloven § 7-6- første ledd, vil det dermed være slik at selskapets årsregnskap for det første regnskapsåret etter at omsetningen gikk under terskelverdiene, skal revideres.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 33 fatter departementet følgende vedtak:

Klagen avvises. Foretaksregisterets varsel av 10. juli 2012 om å melde revisor for 2012 må etterkommes.

Departementet vil bemerke at selskapet kan fravelge revisor når vilkårene i aksjeloven § 7-6 igjen er oppfylt.

Avvisningsvedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd bokstav b.