Hjemmelsgrunnlaget for regnskapsforskriften § 13

Norges Kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

04/719-5 BED

12.01.2005

Hjemmelsgrunnlaget for regnskapsforskriften § 13

Vi viser til deres brev av 3.12.2003 med anmodning om at Kommunal- og regionaldepartementet ber Justisdepartementet om en vurdering av hjemmelsgrunnlaget for føring av pensjon i kommuneregnskapet.

I brev av 7.12.2004, mottatt i departementet den 10.1.2005, har Lovavdelingen forelagt sin vurdering av spørsmålene rundt regnskapsforskriften § 13 som NKRF har reist. Oppsummert er lovavdelingens vurdering slik:

  • Premieavviket kan ikke anses som en kjent utgift eller inntekt etter kommuneloven § 48 nr. 2.
  • Regnskapsforskriften § 13 har tilstrekkelig hjemmel i kommuneloven § 48 nr. 6.
  • Det er rettslig sett adgang til i en forskriftsbestemmelse å gjøre unntak fra en annen bestemmelse i samme forskrift.

Til deres nærmere orientering vedlegges brev av 7.12.2004 fra Lovavdelingen.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

Avdelingsdirektør

Bent Devik

rådgiver