Hnotat 06.11.2002

§ 2-1 Person bosatt i riketSkattenedsettelse for lønnsinntekt ved minst 12 måneders sammenhengende arbeidsopphold utenfor riket

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet dd.mm 2002 med hjemmel i skatteloven § 2-1 niende ledd.

Skattenedsettelse for lønnsinntekt ved minst 12 måneders sammenhengende arbeidsopphold utenfor riket

§ 2-1-1 Lønnsinntekt

Med lønnsinntekt menes ytelser som nevnt i skatteloven § 5-10 bokstavene a, b og d, samt følgende ytelser i den utstrekning de kompenserer for forventet lønnsinntekt:

  1. sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8, herunder sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden,
  2. fødselspenger og adopsjonspenger etter folketrygdloven kapittel 14,
  3. tilsvarende ytelser etter en privat forsikringsordning finansiert av arbeidsgiver, men kun i den periode personen ville hatt krav på slike ytelser fra folketrygden dersom personen hadde vært medlem av folketrygden.

§ 2-1-2 Lønn fra den norske stat

Som lønn fra den norske stat anses også lønn utbetalt av andre, såfremt lønnen utbetales av statlige midler øremerket til avlønning av et bestemt antall personer til bestemte oppdrag.

§ 2-1-3 Arbeidsopphold

Med arbeidsopphold menes opphold hvor hovedformålet med oppholdet er å utføre personlige tjenester av økonomisk karakter i eller utenfor et tjenesteforhold, men ikke som ledd i næring.

Opphold hvor personen mottar ytelser som nevnt i § 2-1-1 punktene 1-3 anses også som arbeidsopphold. Det gjelder likevel ikke dersom personen på det tidspunkt vedkommende tok opphold utenfor riket visste eller burde ha visst at vilkårene for ytelser som nevnt i § 2-1-1 punktene 1-3 var oppfylt.

§ 2-1-4 Beregning av oppholdstid utenfor riket

Oppholdstid utenfor riket, både etter skatteloven § 2-1 åttende ledd første og annet punktum, regnes fra og med første hele døgn (00.00 – 24.00) utenfor riket til og med siste hele døgn (00.00 – 24.00) utenfor riket.

30 måneders perioden for personer som mottar lønn fra den norske stat regnes fra dato til dato.

§ 2-1-5 Beregning av kortvarige opphold i riket som ikke avbryter arbeidsoppholdet

Det tillatte opphold i riket fastsettes utfra hvor mange hele måneder, beregnet fra dato til dato, skattyter har hatt arbeidsopphold i utlandet. Det tillatte opphold i riket kan tas ut samlet, men ikke som begynnelse eller avslutning av arbeidsoppholdet.

Som en dag anses ethvert døgn eller del av et døgn.

§ 2-1-6 Utvidet opphold i riket som følge av upåregnelige forhold som verken personen eller dennes arbeidsgiver rår over

Retten til utvidet opphold i riket bortfaller når personens opphold i riket ikke lenger skyldes upåregnelige forhold som verken personen eller dennes arbeidsgiver rår over.

Med upåregnelige forhold menes hendelser, inngrep eller hindringer som personen ikke med rimelighet kunne ta i betraktning da arbeidsoppholdet ble påbegynt.

Med forhold som personen eller dennes arbeidsgiver ikke rår over menes forhold som er utenfor personens eller dennes arbeidsgivers kontroll.

§ 2-1-7 Arbeidsopphold som hovedsakelig finner sted utenfor andre staters territorium

Et arbeidsopphold anses hovedsakelig å finne sted utenfor andre staters territorium når skattyter i løpet av arbeidsoppholdet utenfor riket, oppholder seg mer utenfor enn innenfor andre staters territorium.

§ 2-1-8 Gjennomføring av skattenedsettelsen

Skattenedsettelse som nevnt i skatteloven § 2-1 åttende ledd gjennomføres etter bestemmelsene i §§ 16-28-20 – 16-28-25 i denne forskrift.

§ 2-1-9 Dokumentasjonsplikt

Ligningsmyndighetene kan kreve nærmere dokumentasjon for at vilkårene i skatteloven § 2-1 åttende ledd er tilstede. Ligningsmyndighetene kan også kreve at det sammen med eventuell dokumentasjon på fremmed språk, fremlegges norsk oversettelse oversatt av autorisert translatør.

II

Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 16-28-20 del B skal lyde:

§ 16-28-20 Anvendelsesområde for bestemmelsene i § 16-28 del B

1. Bestemmelsene i § 16-28 del B i denne forskrift gjelder ved:

a) fastsettelse av norsk skatt når

  1. inntekt fra utlandet er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetoden i skatteavtalens metodebestemmelse, eller
  2. lønnsinntekt er unntatt fra skattlegging i Norge etterordinær fordelingsmetode med progresjonsforbehold i skatteavtalens metodebestemmelse,
  1. fastsettelse av norsk skatt når lønnsinntekt opptjent ved arbeidsopphold utenfor riket gir rett til skattenedsettelse i henhold til skatteloven § 2-1 åttende ledd.

2. Dersom skattyter både har inntekt som omfattes av reglene om kreditfradrag i skatteloven § 16-20 flg. og inntekt som omfattes av bestemmelsene i § 16-28 del B i denne forskrift, skal nedsettelsen av norsk skatt etter reglene i § 16-28 del B i denne forskrift foretas før det beregnes maksimalt kreditfradrag etter skatteloven § 16-21.

3. Inntekter som omfattes av bestemmelsene i § 16-28 del B i denne forskrift, skal verken tas med i samlet skattepliktig inntekt eller utenlandsinntekten ved beregningen av det maksimale kreditfradrag i skatteloven § 16-21.

§ 16-28-21 Fastsettelse av det beløp som norsk skatt skal nedsettes med

Det beløp som norsk skatt skal nedsettes med, fastsettes til den del av den norske skatten av samlet skattepliktig inntekt og inntekt som omfattes av § 16-28-20 nr. 1 bokstav a), som forholdsmessig faller på inntekten som omfattes av § 16-28-20 nr. 1.

§16-28-22 Tilordning av inntekter og utgifter ved fastsettelse av norsk skatt på inntekt som omfattes av § 16-28-20 nr. 1.

Ved fastsettelse av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekte r som er omfattet av § 16-28-20 nr. 1, anvendes følgende fremgangsmåte:

a. Inntekter som er omfattet av § 16-28-20 nr. 1, skal tilordnes utlandet. Utgifter som har direkte tilknytning til inntekter som nevnt i forrige punktum, skal tilordnes utlandet.

b. Utgifter som ikke kan tilordnes en bestemt inntekt, skal tilordnes Norge eller utlandet forholdsmessig etter hvor nettoinntekten for øvrig er tilordnet. Gjeldsrenter som er fradragsberettigede i Norge, skal alltid tilordnes slik.

c. Når ektefeller lignes særskilt eller felles med fordeling av skatt, skal hver ektefelle ses for seg ved fastsettelsen av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekten som er omfattet av § 16-28-20 nr. 1. Den enkelte ektefelles gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge, fordeles etter dennes nettoinntekt i Norge og utlandet.

§ 16-28-23. Tidfesting av inntekter og utgifter

Når inntekt som er omfattet av § 16-28-20 nr. 1 skal inngå i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av norsk skatt, skal inntekter og utgifter tidfestes i samsvar med norsk skattelovgivning.

§ 16-28-24. Beløp i fremmed valuta

(1) Beløp i fremmed valuta skal omregnes etter kursen på transaksjonstidspunktet eller etter en årlig gjennomsnittskurs.

(2) Hvis skattyter kan dokumentere at en vesentlig del av inntekten som er omfattet av § 16-28-20 nr. 1, er vekslet om på et annet tidspunkt og til en annen kurs enn det som følger av første ledd, kan ligningsmyndighetene samtykke i at en annen kurs skal anvendes ved omregningen.

§ 16-28-25. Dokumentasjonsplikt

(1) Skattyter skal foreslå en fordeling av inntekter og utgifter mellom Norge og andre stater på et eget skjema som skal vedlegges selvangivelsen.

(2) Ligningsmyndighetene kan kreve nærmere dokumentasjon av inntekter og utgifter i andre stater.

(3) Ligningsmyndighetene kan kreve at dokumentasjon etter denne forskrift fremlegges i notarialbekreftet kopi.

(4) Ligningsmyndighetene kan kreve at dokumentasjon etter denne forskrift fremlegges sammen med oversettelse til norsk av autorisert translatør.

III

Endringene under I og II trer i kraft straks med virkning fra og med inntekstsåret 2002.