hnotat 13.02.2002

Høringsnotat om forslag til endring av lov om merverdiavgift 19. juni 1969 nr. 66 - tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport foreslås unntatt fra avgiftsplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2002

1 Innledning

Departementet legger fram forslag om at omsetning av tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport unntas fra den generelle merverdiavgiftsplikten.

2 Gjeldende rett – bakgrunn for forslaget

Med virkning fra 1. juli 2001 er det innført generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med mindre de er uttrykkelig unntatt. Det er gitt unntak for persontransport og formidling av persontransport, se merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 9 og 10. Det er ikke gitt unntak fra den generelle merverdiavgiftsplikten når det gjelder omsetning av opplysnings-/informasjonstjenester. Omsetning av tjenester som går ut på å gi opplysninger om rutegående persontransport, vil derfor være merverdiavgiftspliktig.

Det er mange ulike aktører som tilbyr opplysninger om rutetransport. Informasjonen formidles som regel på telefon, via Internett, skranketjenester eller gjennom rutehefter/rutebøker.

Formidling av opplysninger om lokal og regional rutetransport skjer hovedsakelig i regi av Ruteopplysningen 177. Denne tjenesten bygger på et nettverk av virksomheter spredt over hele landet og informasjonen er gratis for publikum. Fylkeskommunene og transportutøverne kjøper publikumsrettet ruteopplysning fra informasjonsvirksomhetene. Det er denne omsetningen som utløser merverdiavgiftsplikt.

3 Departementets vurdering og forslag

Informasjonsvirksomheten er avgjørende for et godt, effektivt og lett tilgjengelig tilbud om kollektivtransport. Departementet mener derfor at det er nær sammenheng mellom persontransport, formidling av persontransport og tjenester som går ut på å gi opplysninger om rutegående persontransport.

En rettstilstand hvor disse tjenestene blir behandlet ulikt i forhold til merverdiavgiften, kan føre til uheldige avgiftsmessige tilpasninger og påvirke nøytraliteten i regelverket mellom disse aktørene. En slik rettstilstand er uheldig.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at omsetning av tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport unntas fra den generelle merverdiavgiftsplikten.

Med rutegående persontransport menes persontransport med eksempelvis buss, jernbane, skip og fly. Transporten regnes som rutegående når den foregår mellom visse steder eller på visse strekninger til regelmessige tider. Dette betyr at omsetning av tjenester som går ut på å gi informasjon om hvilke tilbud om rutegående persontransport som finnes, herunder opplysninger om avreise- og ankomsttidspunkt, vil være unntatt fra merverdiavgift. 177-tjenestens omsetning av tjenester som går ut på å gi opplysninger om rutegående persontransport vil eksempelvis dermed ikke være merverdiavgiftspliktig.

Opplysninger om ikke-rutegående persontransport, eksempelvis chartertrafikk, vil ikke omfattes av det foreslåtte merverdiavgiftsunntaket. Heller ikke opplysninger om drosjetrafikk, med mindre drosjetransporten regnes som rutegående.

Forslaget innebærer at tjenester som går ut på å gi opplysninger om rutegående persontransport faller utenfor avgiftsområdet. Virksomhet som omsetter slike tjenester skal følgelig ikke beregne merverdiavgift av omsetningen og er ikke registreringspliktig i merverdiavgiftsmanntallet. Motstykket er at de heller ikke får trekke fra inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten.

Det vises til forslag til ny nr. 16 i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet tar sikte på å legge frem forslaget i Revidert nasjonalbudsjett 2002, slik at endringen kan skje fra 1. juli 2002. Departementet vil komme nærmere tilbake til de økonomiske virkningene i RNB, men anslår at provenytapet ved å unnta denne type tjenester fra merverdiavgift utgjør om lag 10 millioner kroner på årsbasis.

5 Forslag til lovtekst

I

I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

§ 5 b første ledd ny nr. 16 skal lyde:

Tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport.

II

Endringen under I trer i kraft 1. juli 2002