Høring. Utredning om valgfri protokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter - mulige virkninger av norsk tilslutning

Utenriksdepartementet sender med dette ut på høring advokat Henning Harborgs utredning “Valgfri protokoll til FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) – mulige virkninger av norsk tilslutning”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012

Den norske Helsingforskomité bes sende høringsbrevet med utredningen til alle organisasjoner tilknyttet NGO-forum for menneskerettigheter. Utredningen og høringsbrevet vil også gjøres også tilgjengelig på UDs nettsider

Eventuelle høringsuttalelser bes sendt til Utenriksdepartementet v/mfu@mfa.no innen 1. mars 2012.

Med vennlig hilsen

Helga Fastrup Ervik
underdirektør
Monica Furnes
seniorrådgiver