Høring. Utredning om valgfri protokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter - mulige virkninger av norsk tilslutning

Utenriksdepartementet sender med dette ut på høring advokat Henning Harborgs utredning “Valgfri protokoll til FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) – mulige virkninger av norsk tilslutning”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2012

Den norske Helsingforskomité bes sende høringsbrevet med utredningen til alle organisasjoner tilknyttet NGO-forum for menneskerettigheter. Utredningen og høringsbrevet vil også gjøres også tilgjengelig på UDs nettsider

Eventuelle høringsuttalelser bes sendt til Utenriksdepartementet v/mfu@mfa.no innen 1. mars 2012.

Med vennlig hilsen

Helga Fastrup Ervik
underdirektør
Monica Furnes
seniorrådgiver

 

 

Kristin Høgdahl

Næringslivets Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Norsk senter for menneskerettigheter

Den norske Helsingforskomite

Samferdselsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Miljøverndepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Justis- og politidepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Finansdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsdepartementet

Riksadvokaten

Statsministerens kontor

Regjeringsadvokaten

Til toppen