Høring - Alminnelig høring av rapport om helsepåstander

Høringsfrist: 05.mars 2004

Utredning fra utvalg nedsatt av Helsedepartementet for å vurdere hvilke påstander knyttet til legemiddellignende produkter som kan eller vil føre til at produkter blir et legemiddel, og enkelte andre nærliggende problemstillinger. I kortform: Syse-utvalget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/01912

08.01.04

Alminnelig høring av rapport om helsepåstander

Helsedepartementet nedsatte sommeren 2003 et bredt sammensatt utvalg for å vurdere hvilke påstander om helseeffekt som kun skal kunne knyttes til legemidler. Utvalgets rapport ble overlevert til departementet 16. desember 2003.

Utvalget har foreslått at det innføres et prinsipielt skille mellom medisinske påstander, som relaterer seg til nærmere bestemte sykdommer eller tilstander, og helsepåstander, som omtales som påstander om redusert risiko for sykdom. Medisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler, mens helsepåstander kan tillates for andre produkter enn legemidler dersom de kan dokumenteres. I tillegg tilrår utvalget at visse uspesifikke påstander ikke skal være tillatt.

Vi ber om at kommentarer til utvalgets rapport er oss i hende innen 5. mars 2003.

Med hilsen

Bjørg Storesund e.f.
underdirektør

Jørn Nilsen
rådgiver

Høringsnotatet/rapporten foreligger i pdf.-format

Bransjerådet for Naturmidler

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Farmasiforbundet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsekostbransjens Detaljistforbund

Konkurransetilsynet

Kosmetikkleverandørenes forening

Legemiddelindustriforeningen

Norges Apotekerforening

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk forening for helhetsmedisin

Norsk register for naturmidler (NONA)

Norske Colonialgrossisters forening

Norske terapeuters hovedorganisasjon

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Toll- og avgiftsdirektoratet

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet

Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet