Høring - Garantiordninger for forsikringsselskaper

Ingen lovendring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

99/3426 FM PØE

29.9.1999

Vedlagt følger utkast til lov om forsikringsselskapers garantiordning utarbeidet av Kredittilsynet.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen tirsdag 4. januar 2000.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG