Høring - akvakultur av vannlevende planter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2011

Vår ref.:

Høringsbrev

Høringsinstanser:

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Sametinget

Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NHO
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
Finansnæringens fellesorganisasjon
WWF
Bellona
Greenpeace
Naturvernforbundet
Havforskningsinstituttet

Fylkeskommuner og fylkesmenn i:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland

Til toppen