Høring - Anvendelse av konkurransereglene på maritim transport - Forslag til retningslinjer

Kommisjonen offentliggjorde 13. september 2007 et utkast til nye retningslinjer for anvendelsen av konkurransereglene på maritim transport. Retningslinjene skal etter planen være endelig vedtatt senest 18. oktober 2008 når gruppeunntaket for prissamarbeid for linjekonferanser løper ut.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2007

Kommisjonen offentliggjorde 13. september 2007 et utkast til nye retningslinjer for anvendelsen av konkurransereglene på maritim transport. Retningslinjene skal etter planen være endelig vedtatt senest 18. oktober 2008 når gruppeunntaket for prissamarbeid for linjekonferanser løper ut.   

Vår ref.: 200600386

Anvendelse av konkurransereglene på maritim transport - Forslag til retningslinjer

  

Fornyings- og administrasjonsdepartementet viser til tidligere høringer i forbindelse med revisjon av rådsforordning (EØF) nr. 4056/86 om anvendelse av EUs konkurranseregler på maritim transport, sist den 6. februar 2006. Som kjent ble nevnte forordning og artikkel 32 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003 den 18. oktober 2006, opphevet med en overgangstid på to år, ved rådsforordning (EF) nr. 1419/2006 om sjøtransport, som er gjennomført i EØS-avtalen og norsk rett. Dette innebærer at linjerederier som tidligere samarbeidet om pris og kapasitet, etter overgangsperioden, underlegges konkurransereglene på vanlig måte. Det innebærer videre at Kommisjonen og EFTAS overvåkningsorgan får kompetanse til å håndheve reglene overfor kabotasje i tillegg til nasjonale myndigheter, som hittil har hatt ansvaret for håndhevingen.

Både industri og nasjonale myndigheter har etterspurt veiledning i forbindelse med det nye regimet. Etter en konsultasjonsrunde offentliggjorde Kommisjonen 13. september 2007 et utkast til nye retningslinjer for anvendelsen av konkurransereglene på maritim transport. Frist for innsending av kommentarer er ifølge DG Competitions hjemmeside satt til senest åtte uker etter datoen for publikasjon i OJ.  Publikasjon i OJ fant sted 14. september 2007, og fristen er dermed 9. november 2007.  Retningslinjene skal etter planen være endelig vedtatt senest 18. oktober 2008 når gruppeunntaket for prissamarbeid for linjekonferanser løper ut.   
 
Lenke til informasjon på DG Competitions hjemmeside er:  http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/maritime/draft_guidelines_en.pdf

Lenke til OJ-teksten:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_215/c_21520070914en00030015.pdf
 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber om kommentarer til forslaget enten ved vanlig post eller e-post til postmottak@fad.dep.no innen 15. oktober 2007.


Med hilsen

Steinar Undrum (e.f.)
avdelingsdirektør

Karin Kilset
seniorrådgiver

 

  


Kopi:
Nærings- og handelsdepartementet
Konkurransetilsynet
 

 

 

Det norske Veritas
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Fraktefartøyenes rederiforening
Maritimt formum
Norges rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk sjøoffisersforbund
Rederienes landsforening
Transportbrukernes fellesorganisasjon

Til toppen