Høring om endring av likestillingsloven § 4 - forbud mot å spørre om graviditet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2008

Vår ref.:

Høring - Endring av likestillingsloven § 4 - forbud mot å spørre om graviditet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av likestillingsloven § 4. Departementet foreslår i høringsnotatet et uttrykkelig lovforbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging.

Bestemmelsen foreslås tatt inn som et nytt tredje ledd i likestillingsloven § 4:

I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søkerne skal gi opplysninger om graviditet eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte

Det foreslås også tilføyelser i likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 2 for å presisere at spørsmål om graviditet og familieplanlegging regnes som direkte diskriminering:

2. Setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn. Tilsvarende skal spørsmål om graviditet eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen regnes som direkte diskriminering.

For ytterligere å skjerpe vernet mot graviditetsdiskriminering foreslås begrensningen i likestillingsloven § 3 annet ledd første punktum i.f. fjernet:

2. Setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter (som er forbeholdt det ene kjønn). Tilsvarende skal spørsmål om graviditet eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen regnes som direkte diskriminering.

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på hvilke opplysninger som bør omfattes av forbudet, og hvordan et slikt forbud kan utformes.

Vedlagt følger høringsnotat og en liste over høringsinstanser. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer underliggende etaters behov for å uttale seg.

Barne- og likestillingsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer likestillingsloven innen 18. november 2008.  Departementet ber om at uttalelsene også sendes på e-post til departementet i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett.

Med hilsen

Arni Hole
Ekspedisjonssjef

                                                                    Trond Ødegaard Christensen
                                                                    Avdelingsdirektør

Les notatet her

Alle departementene
Alle Fylkesmenn
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsretten
Barne, ungdoms og familiedirektoratet
Barneombudet
Den norske advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Regjeringsgsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statistisk sentralbyrå

Universitetene og offentlige forskningsinstitusjoner

Forskningsstiftelsen FAFO
KILDEN
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo – Avd forkvinnerett
Universitetet i Oslo - Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Universitetet i Oslo – Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Stavanger 

Kommuner

Alta kommune
Bergen kommune
Bærum kommune
Kristiansand kommune
Lyngen kommune
Narvik kommune
Oslo kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Vefsn kommune

Kirkelige organer

Bispedømmene
Kirkerådet
Mellomkirkelig råd 

Arbeidsgiverorganisasjoner

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Hovedorganisasjoner og fagforbund

Akademikerne
Den norske jordmorforening
Fagforbundet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner, private institusjoner mv.

Afghanistankomiteen i Norge
Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner, c/o Marit Berg
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeiderpartiets kvinnenettverk
Arktisk urfolks kvinnenettverk
Bedriftsforbundet
Care Norge
Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge
Elevorganisasjonen i Norge
Europeisk Kvinneunion
Fagforbundets kvinneutvalg
Fellesrådet for Afrika
Flyktningehjelpen
FN-sambandet i Norge
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Framtiden i våre hender
Frelsesarmeens kvinneorganisasjon
FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Humanetisk forbund
Inner Wheel Norge
Internasjonal Dugnad’s Kvinnegruppe
Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet
Islamsk kvinnegruppe Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Kvinner i mannsyrker
Kvinners Frivillige Beredskap Oslo Mil/Akershus
Kvinneuniversitet Nord
Kvinneuniversitetet
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Mangfold i Arbeidslivet stiftelsen
MIRA-ressurssenter
Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål
Nordisk samisk kvinneorganisasjon
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg
Norges Bygdekvinnelag
Norges Fiskarkvinnelag
Norges Kristelige Studentforbund, internasjonalt kvinneutvalg
Norges kvinne- og familieforbund
Norges lotteforbund
Norges Røde Kors
Norsk folkehjelp
Norsk krisesenterforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk studentunion
Norske kvinnelige akademikere
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske samers Riksforbund
Palestinakomiteens kvinneutvalg
Redd Barna
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon
Statens seniorråd