Høring - Behov for endringer i turnustjenesten for leger? — Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet

Høringsfrist: 15.03.2004

Status:

Høringsfrist: 04.03.2004

Akademikerne
ANSA
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Datatilsynet
Den norske lægeforening
Finansdepartementet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets sanitet
Helsetilsynet i fylket
Helsetjenestens administrasjonsforbund
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Landets kommuner
Likestillingsombudet
NAVO
Norsk medisinerstudentforening
Regionale helseforetak
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rikstrygdeverket
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim NTNU
Utdannings- og forskningsdepartementet