Høring - beslag og destruksjon av ulovlig importerte laserpekere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2015

Vår ref.: 15/3589

Departementet sender med dette på begrenset høring forslag om endring av forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). I høringen foreslås det en forskriftsbestemmelse om den praktiske gjennomføringen av beslag og destruksjon av ulovlig importerte laserpekere, tilsvarende den bestemmelsen man nå har innført for privatimport av legemidler.

 

I og med at den foreslåtte forskriftsbestemmelsen er tilnærmet identisk med den nylig vedtatte forskriftsbestemmelsen i forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler, og berørte aktører er godt kjent med denne, anser departementet at det ikke er behov for en full tre måneders høring av forslaget.  Forslaget sendes derfor på en begrenset fire ukers høring til berørte aktører, slik at forskriftsbestemmelsen kan fastsettes når lovhjemmelen er vedtatt i Stortinget.

 

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller lignende. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om eventuelle innspill innen onsdag 18. november 2015.

 

Spørsmål om høringen kan rettes til Benedicte Mørkved Larsen på e-post bml@hod.dep.no eller telefon 22 24 83 74.  

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Elin Anglevik (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                          Benedicte Mørkved Larsen

                                                                                          førstekonsulent

 

Bakgrunn

Den 1. januar 2015 trådte strålevernforskriften ny § 8 tredje til femte ledd om forbud mot sterke laserpekere i kraft. Dette medførte et forbud mot å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, bruke og selge laserpekere av klasse 3R, 3B og 4 uten godkjenning fra Statens strålevern.

 

Departementet ser et behov for å effektivisere håndhevingen av forbudet, særlig ved forsøk på ulovlig import av sterke laserpekere uten godkjenning. Et forslag til hjemmel i strålevernloven for beslag og destruksjon av ulovlig importerte laserpekere er fremmet i Prop. 141 L om endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere) som nå ligger til behandling i Stortinget. Etter den foreslåtte lovbestemmelsen kan det gis nærmere forskrifter om tilbakehold, beslag og destruksjon av ulovlig importerte laserpekere.

 

For å sikre den praktiske gjennomføringen av beslag og destruksjon er det behov for forskriftsbestemmelser som angir blant annet ansvarsfordeling og frister for varsel.

 

Forslaget

Departementet foreslår en forskriftsbestemmelse tilsvarende den man har for privatimport av legemidler. Forslaget stiller krav om varsel til og eventuelt uttalelse fra den som importerer laserpekere, og klargjør ansvarsfordelingen mellom forsendelsesselskapene, tollmyndighetene og Statens strålevern.

 

Laserpekere som kommer til landet som forsendelse gjennom post- og ekspress- systemene vil måtte håndteres av de samme selskapene som har ansvar for fortolling og videreforsendelse. Ved registrering har forsendelsesselskapene påtatt seg ansvaret for ikke å frigi sendingene før de har de nødvendige tillatelsene og er ferdig fortollet.

Når tollmyndighetene mistenker at forsendelsen inneholder ulovlig importerte laserpekere kan ikke sendingen frigis og den tilbakeholdes på forsendelsesselskapenes tollager. Tollagerholder har plikt til å påse at den ulovlig importerte laserpekeren ikke blir utlevert, og det foreslås at forsendelsesselskapene får i oppgave å varsle den som har importert laserpekeren. Varselet må inneholde opplysninger om (1) at importen er eller antas å være ulovlig, (2) angi årsaken til dette, (3) opplyse om at produktet er holdt tilbake og (4) at de vil kunne bli destruert med hjemmel i strålevernloven. Varselet må videre inneholde opplysninger om svarfrist. Forsendelsesselskapet skal motta eventuelle tilsvar på varsel innen 10 dager og skal videresende eventuelle tilsvar til Statens strålevern for behandling. Det foreslås at Statens strålevern gis myndighet til å fatte enkeltvedtak om beslag og destruksjon, eller utlevering. Strålevernets vedtak sendes til importør, med kopi til forsendelsesselskapene og tollmyndighetene. I en eventuell klagesak vil Helse- og omsorgsdepartementet fatte vedtak. Destruksjon skal skje under tollvesenets kontroll.

 

Endelig plassering av forskriftsbestemmelsen vil avgjøres i forbindelse med den pågående revisjonen av strålevernforskriften.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil være tale om svært få sterke laserpekere som vil forsøkes importert, og Helse- og omsorgsdepartementet antar at forslaget ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. En forskriftsbestemmelse om den praktiske gjennomføringen av beslag og destruksjon vil forenkle og effektivisere håndhevingen av laserpekerforbudet. 

 

Forslag til endringsforskrift

 

Forskrift om endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

 

Fastsatt ved kgl.res. xx.xxxxx 2015 med hjemmel i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling § 19 a. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Ny § xx skal lyde:

 

§ xx. Tilbakehold, beslag og destruksjon av laserpekere

            Laserpekere som importeres i strid med § 8 tredje ledd kan tilbakeholdes, beslaglegges og destrueres av tollmyndighetene.

            Virksomheter som utfører forsendelse og tollbehandling skal varsle den som har importert laserpekeren om at laserpekeren er tilbakeholdt, årsaken til dette, og at den kan beslaglegges og destrueres.

            Den som har importert laserpekeren kan innen 10 dager etter at varsel er sendt uttale seg i saken.

            Har virksomheten som utfører forsendelse og tollbehandling oppgitt en elektronisk adresse for mottak av elektroniske tilbakemeldinger, er tilsvaret rettidig fremsatt dersom det er kommet frem til denne adressen innen fristens utløp. Sendes tilsvaret med postoperatør, er det nok at tilsvaret før utløpet av fristen er avgitt til postoperatøren som skal sørge for å få svaret frem til virksomheten som sendte varsel etter annet ledd.

            Dersom den som har importert laserpekeren ikke uttaler seg innen fristen, kan laserpekeren beslaglegges og destrueres. Forvaltningsloven §§ 23, 24, 25 og 27 kommer ikke til anvendelse i slike tilfeller.

            Dersom den som har importert laserpekeren uttaler seg i saken innen fristen som nevnt i tredje ledd, skal Statens strålevern fatte enkeltvedtak om at laserpekeren skal utleveres, eller at laserpekeren skal beslaglegges og destrueres.

 

 

                                                

 

 

 

 

Statens strålevern

Toll- og avgiftsdirektoratet

Posten

DHL Norge

TNT ekspress

FedEx

UPS Norge

DB Schenker

NHO Logistikk og Transport

Tollpost Globe