Høring - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2013

Vår ref.:

Høringsbrev

 

Høringsinstanser:

Abelia

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Autismeforeningen i Norge

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomiteen

Den norske legeforening

Departementene

Det norske diakonforbund Direktoratet for forvaltning og IKT

Fafo

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Human Rights Service (HRS)

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforskning

Kirkens bymisjon

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH)

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak 

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Mental Helse Norge

NAKMI

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse

NIBR – Norsk Institutt for by- og regionsforskning

Norges forskningsråd

NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen

Nordea Pensjonistforening 

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 

Norsk Pasientforening

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Teknologi

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT

PARAT-Helse

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rådet for psykisk helse

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Seniorsaken i Norge

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for seniorpolitikk

SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF-Helse

SSB

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Teknologirådet

Universitets- og høyskolerådet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

Til toppen