Høring - deltakelse i høsting av tang og tare

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2016

Vår ref.: 15/3029

Deres ref

Vår ref

Dato

 

15/3029-3

13.10.15

 

Høring - deltakelse i høsting av tang og tare

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om deltakelse i høsting av tang og tare mv, jf. vedlagte høringsnotat av i dag.

Frist for å sende høringssvar er 15. januar 2016.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2457830        

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no

 

 

Med hilsen                                                                        

 

Martin H. Bryde

avdelingsdirektør

                                                                                          Christian Wormstrand

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Garantikassen for fiskere

Havforskningsinstituttet

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk Forening

Fiskebåt

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Vest-Norges Fiskesalslag

Rogaland Fiskesalgslag

Sjømat Norge

Fiskekjøpernes Forening

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Skagerakfisk

Norske sjømatbedrifters landsforening

FMC Biopolymer AS

Algea AS