Høring - Direktiv for å fremme bruk av fornybar energi

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

 

HØRING - DIREKTIV FOR Å FREMME BRUK AV FORNYBAR ENERGI
Direktivet for å fremme fornybar energi ble reelt sett vedtatt av EU gjennom det europeiske råd (DER) den 12. desember 2008 og av Europaparlamentet den
17. desember 2008.

Den vedlagte teksten er nå gjenstand for juridisk og språklig gjennomgang, men er på alle hovedpunkter lik den tekst som vil bli publisert i Official Journal (OJ) om noen uker. For å sikre en god EØS-prosess knyttet til direktivet er det viktig for Olje- og energidepartement å innhente synspunkter allerede på det nåværende tidspunkt. 

Det gjøres oppmerksom på at det nå er endringer i den endelige vedtatt tekst i forhold til et forslag som av oss ble sendt ut på høring tidlig i 2008.

Med henblikk på forberedelse av saken i EØS-komiteen anmodes det om synspunkter på den vedlagte teksten innen 11. mars 2009. Olje- og energidepartementet vil sende ut den endelige teksten som kommer i Official Journal.


Med hilsen


Johan Vetlesen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                  Tom Wiersdalen Karlsen
                                                                                  seniorrådgiver


 

På grunn av dokumentets størrelse vises det til EuropaParlamentets hjemmesider:

Link til høringsnotatet - Direktiv for å fremme bruk av fornybar energi

Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Justisdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Bilimportørenes Landsforening
CICERO
Ecohz
Energibedriftenes landsforening (EBL)
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Strategisk Nettutvikling
Framtiden i våre hender
Industri Energi
KNA
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
MA
Miljøstiftelsen Bellona
NAF
Natur og Ungdom
NHO
NOBIO
Nordpool
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Vindkraftforening
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedsorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Sabima
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Statkraft SF
Statnett SF
StatoilHydro
Universitetet for miljø og biovitenskap
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer
ZERO